Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14133 od 28.09. 2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme
u trajanju od tri meseca i to za:


- SPREMAČE – 15 IZVRŠILACA
- SERVIRKE – 2 IZVRŠIOCA

Opšti uslovi:
Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overena fotokopija svedočanstva o završenom osnovnoj školi
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

- REFERENTA ZA KADROVSKE POSLOVE (za Službu za pravne poslove)
– 1 IZVRŠILAC

- TEHNIČKOG SEKRETARA (za Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar) – 1 IZVRŠILAC

Opšti uslovi:
IV stepen stručne spreme.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu, a u skladu sa Zakonom.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin