Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre /tehničare

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 14365 od 04.10.2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme i to za:

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNjOM I VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 39 IZVRŠILACA NA ODREĐENO VREME:


I za Kliniku za nefrologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

II za Kliniku za urologiju
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
- 1 medicinska sestra/tehničar sa višom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

III za Kliniku za kardiologiju
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

IV za Kliniku za kardiohirurgiju
- 1 medicinska sestra/tehničar sa višom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

V za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

VI za Klinku za hematologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajnju od 3 meseca
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

VII za Kliniku za neurologiju
- 3 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

VIII za Kliniku za ORL i MFH
- 2 medicinske sestre/tehničara sa višom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

IX za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

X za Centar za radiologiju i magnentnu rezonancu
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
- 2 radiološka tehničara sa višom stručnom smenom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

XI za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
- 3 medicinske sestre/tehničara-anestetičara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
- 1 medicinska sestra/tehničar-anestetičar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

XII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

XIII za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 1 ginekološko-akušerska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
- 1 pedijatrijska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

XIV za Kliniku za grudnu hirurgiju
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

XV za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
- 2 medicinske sestre/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

XVI za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja- Urgentni centar
- 10 medicinskih sestra/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

Opšti uslovi:
IV odnosno VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj ili višoj/visokoj školi
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole (za kandidate koji konkurišu za radna mesta sa srednjom stručnom spremom)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Kandidati su u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin