Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre/tehničare

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.2722 od 24.02.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:


MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNjOM I VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 38 IZVRŠILACA NA ODREĐENO VREME:

I za Kliniku za kardiohirurgiju
- 3 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad
- 2 medicinske sestre/tehničara sa višom stručnom spremom, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku
- 5 medicinskih sestra/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
-
III za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za alergologiju i imunologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 4 ginekološko-akušerske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za pulmologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za nefrologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
- 1 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IX za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
- 6 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za neurohirurgiju
- 1 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku za grudnu hirurgiju
- 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XIII za Klinku za hematologiju
- 1 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajnju do 3 meseca

XIV za Kliniku za kardiologiju
- 1 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku infektivne i tropske bolesti
- 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XVI za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane
- 1 sanitarnog tehničara sa srednjom ili višom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi:
IV odnosno VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više). Za konkurisanje za više radnih mesta dovoljan je jedan komplet dokumenata.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati zdravstveni radnici koji su izabrani po ovom konkursu dužni su da radi zasnivanja radnog odnosa dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovrajuću komoru zdravstvenih radnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin