Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 6758 od 11.05.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-11219/2016-1 od 24.11.2016. godine, Zaključkom 51 broj 112-12258/2016 od 28.12.2016. godine i Zaključkom 51 broj 112-2833/2017-1 od 28.03.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i ispravkom saglasnosti Ministrastva zdravlja RS br.112-01-1113/2016-02 od 20.04.2017. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

 • 1 doktora medicine ili specijalistu odgovarajuće grane medicne za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju
 • 1 doktora medicine ili specijalistu odgovarajuće grane medicne za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

Uslovi: Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

 • 1 diplomirani biolog za Kliniku za neurologiju

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Biološki fakultet, položen stručni ispit.

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za digestivnu hirurgiju– I hirurška
 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za neurohirurgiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za očne bolesti
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za kardiohirurgiju
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za grudnu hirurgiju
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju
 • 1 laboratorijski tehničar za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • 1 sanitarno-ekološkog tehničara za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
 • 1 tehničar na sterilizaciji infektivnog otpada autoklaviranjem za Službu za epidemiologiju i higijenu ishrane

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

 • 3 sistem inženjera za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: VII stepen stručne spreme iz oblasti informacionih tehnologija

 • 1 stručnog saradnika za administrativne poslove za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: VII stepen stručne spreme

 • 1 referenta za administrativne poslove za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: IV stepen stručne spreme

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kadidate zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike)
 • overena fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul .Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati (zdravstveni radnici i saradnici) koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika i saradnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin