Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 6759 od 11.05.2017. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

DOKTORE MEDICINE/ LEKARE SPECIJALISTE ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE – 12 IZVRŠILACA

I za Kliniku za kardiologiju za Salu za katetetrizaciju

 • 2 doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za neurologiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za hematologiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za pulmologiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za nefrologiju

 • 2 doktora medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Centar za radiologiju i MR za Odeljenje za magnetnu rezonancu

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • 1 lekar specijalista interne medicine na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog na rad

IX za Pejsmejker centar

 • 1 doktor medicine/ specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (za radna mesta gde se traže lekari specijalisti), položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNJOM I VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 24 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za kardiologiju

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za neurologiju

 • 2 medicinske sestra/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Centar za radiologiju i MR

 • 2 viša radiološka tehničara na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinska sestra / tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za gastroenterologija i hepatologija

 • 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za urologiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 4 ginekološko-akušerske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za dermatovenrologiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • 1 fizioterapeutski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za očne bolesti

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XIII za Centra za polikliničku delatnost

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi:.IV odnosno VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

DIPLOMIRANI FARMACEUT – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit

MAGACIONERA – 1 IZVRŠILAC

Uslovi: III stepen stručne spreme, završena srednja škola.

SPREMAČE - 10 IZVRŠILACA

SERVIRKE - 2 IZVRŠIOCA

Uslovi: Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin