Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 7859 od 02.06.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 3929/2017 od 5. maja 2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i saglasnosti Ministrastva zdravlja RS br. 112-01-491/2017-02 od 09. maja 2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

17 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine i to:

 • 3 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za dermatovenerologiju
 • 3 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Kliniku za pulmologiju
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za kardiologiju
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za očne bolesti
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC
 • 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom i to:

 • 1 diplomirani psiholog za Kliniku za psihijatriju

Uslovi:
VII/1 stepen stručne spreme, završen Filozofski fakultet, odsek za psihologiju, položen stručni ispit.

1 diplomiranog farmaceuta

Uslovi:
VII stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit.

1 diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara

Uslovi:
VII stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit.

10 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i to:

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za neurohirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 1 rendgen tehničar za Kliniku za kardiologiju – Služba za invazivnu dijagnostiku i interventnu kardiologiju
 • 6 rendgen tehničara za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Uslovi:
VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

50 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i to:

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za neurohirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za dermatovenerologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za pulmologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za grudnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za urologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za neurologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za nefrologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za psihijatriju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za alergologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Pejsmejker centar
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Centar za nuklearnu medicinu
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
 • 2 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Kliniku za hematologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za očne bolesti
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za kardiologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju
 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma (od toga 2 medicinske sestre/tehničara za Centar za endokrinu hirurgiju)
 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC
 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za kardiohirurgiju
 • 2 ginekološko-akušerske sestre/tehničara za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 2 pedijatrijske sestre/tehničara za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 2 laboratorijska tehničara za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 2 laboratorijska tehničara za Centar za medicinsku biohemiju

Uslovi:
IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overena fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati (zdravstveni radnici i saradnici) koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika i saradnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin