Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12777 od 09.10.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

12 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i to:

 • 3 doktora medicine ili lekara specijaliste na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 2 doktora medicine ili lekara specijaliste na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
 • 1 doktor medicine ili lekar specijalista na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
 • 1 doktor medicine ili lekarspecijalista na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Centar za radiologiju i MR
 • 1 doktor medicine ili lekar specijalista na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • 1 doktor medicine na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • 1 doktor medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na radza Kliniku za kardiologiju
 • 1 diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Centar za medicinsku biohemiju
 • 1 diplomirani farmaceut na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

Uslovi:

Završen Medicinski/ Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit.

14 zdravstvenih radnika sa višom/ srednjom stručnom spremom i to:

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Kliniku za kardiologiju
 • 5 pedijatrijskihsestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 1 ginekološko akušerska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 3 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Uslovi:

VI ili IV stepen stručne sprememedicinske struke odgovarajućeg smera, položen stručni ispit.

1 dipl. inženjer elektrotehnike za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

Završen Elektrotehnički fakultet-smer energetika, licenca za odgovornog izvođača radova

10 spremača

Uslovi:

Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike i saradnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • overena fotokopija licence za odgovrnog izvođača radova (za kandidate dipl.inženjere elektrotehnike)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državlјanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

 Kandidati (zdravstveni radnici) koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin