Konkurs za prijem jednog lekara specijaliste interne medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 10593 od 31.08.2018. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00597/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaključku 51 Broj 112-4955/2018 od 31.05.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENOG RADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

  • 1 lekar specijalista interne medicine

Uslovi:

Najmanje VII/2 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidat koji bude izabran po ovom konkursu dužan je da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostavi overenu fotokopiju licence u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin