Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme NHK

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13807 od 16.11.2018. godine, a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018. godine o Zaključku 51 broj 112-7259/2018 od 27.07.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.1/15)

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

I zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom – 1 izvršilac i to:

 • 1 doktora medicine za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela-X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi za radno mesto:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit

II   za nemedicinskog tehničkog radnika sa visokom stručnom spremom – 1   izvršilac i to:

 • 1 inženjer investicionog i tehničkog održavanja uređaja i opreme za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela-X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi za radno mesto:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Elektrotehnički fakultet, znanje rada na računaru

III za nemedicinskog tehničkog radnika sa višom stručnom spremom – 1 izvršilac i to:

 • 1 administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela-X nož Klinike za neurohirurgiju

Uslovi za radno mesto:

 • Najmanje VI/1 stručne spreme odgovarajućeg smera

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof. dr Milika Ašanin