Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 1537 od 05.02.2019. godine, a Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br.112-01-1551/2018-02 koje je Klinički centar Srbije primo dana 18.01.2019 godine pod brojem 549 o Zaključku broj 51 Broj 112-12610/2018 od 25.12.2018. godine; Obaveštenja Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1436/2018-02 o Zaključku 51 broj 112-11582/2018 od 30.11.2018 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

 

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 9 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 lekara specijalistu odgovarajuće grane medicine
 • 1 doktora medicine/ lekara na specijalizaciji iz plastične i rekonstruktivne hirurgije

II za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 doktora medicine / specijalistu odgovarajuće grane medicine

III za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 doktora medicine / doktor meidicine na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva  

IV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 1 doktora medicine / doktor medicine na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine

V za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 doktora medicine specijalistu u radioterapiji za Odeljenje za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela – X nož

VI za Kliniku za kardiologiju

 • 1 doktora medicine / doktor medicine na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine

VII za Kliniku za otorinolaringologiju i MF hirurgiju

 • 1 doktora medicine / doktor medicine na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine
 • 1 lekara specijalistu otorinolaringologije

Uslovi:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit a za lekare specijaliste , položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine.

ZDRAVSTVENI SARADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za otorinolaringologiju i MF hirurgiju

 1. 1 diplomirani defektolog – surdo smer

Uslovi:

 • Završen odgovarajući fakultet, surdo smer i položen stručni ispit za zdravstvenog saradnika

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 38 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

II za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom
 • 2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

III za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IV za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 4 medicinske sestre/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za rad u Klinici za digestivnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/ tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za rad u Klinici za urgentnu hirurgiju – Urgentni centar

V za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VI za Centar za medicinsku biohemiju

 • 2 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom

VII za Kliniku za hematologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VIII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IX za Kliniku za neurologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

X za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC

 • 5 medicinskih sestara /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom
 • 1 medicinska sestra/ tehničar sanitarnog smera sa srednjom stručnom spremom za rad na prijemu bolesnika u Odseku za prijem i otpust bolesnika.

XI za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XII za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 4 medicinske sestare / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIII za Kliniku za psihijatriju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIV za Kliniku za očne bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XV za Pejsmejker centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XVI za Službu za mikrobiologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

TEHNIČKI RADNIK SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA:

Za Službu za tehničke i druge poslove:

 • I 1 magacioner

Uslov: III stepen stručne spreme

 • II 1 rukovaoc mašinskom obradom za Odsek proizvodnje i distribucije toplotne energije

Uslov: III stepen stručne spreme mašinske struke

 • III 1 tehničar na održavanju kotlova visokog pritiska na pogonsko govrivo mazut u Odseku za   proizvodnju i distribuciju toplotne energije

Uslov: III stepen stručne spreme tehničke struke, položen ispit za ATK

TEHNIČKI RADNIK SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA:

       - 3 spremača za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • za tehničara na održavanju kotlova za Službu za tehničke i druge poslove dostaviti uverenje o položenom ispitu za ATK
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin