Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za jednog referenta za FTO i operativne poslove ZOP-a

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 3007 od 05.03.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18), KLINIČKI CENTAR SRBIJE raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Za Službu za tehničke i druge poslove

I REFERENT ZA FTO I OPERATIVNE POSLOVE ZOP-a - 1 IZVRŠILAC za rad na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme, posedovanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
  • overenu fotokopiju licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa   zakonom
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

Opis poslova za radno mesto je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin