Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 5574 od 15. 04. 2019. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018 o Zaključku 51 br 112-7259/2018 od 27.07.2018 godine, Obaveštenjem br. 112-01-1551/2018-02 koje je Klinički centar Srbije primo dana 18.01.2019 godine pod brojem 549 o Zaključku broj 51 Broj 112-12610/2018 od 25.12.2018. godine; Obaveštenja Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1095/2018-02 od 3.10.2018 o Zaključku 51 br 112-9085/2018 od 26.09.2018. Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENIE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 6 IZVRŠILACA:

I za Pejsmejker centar

 • 1 lekara specijalistu interne medicine

II za Kliniku za nefrologiju

 • 1 doktora medicine / doktora medicine na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine

III za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 doktora medicine /doktora medicine na specijalizaciji iz vaskularne hirurgije

IV za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 doktora medicine / doktora medicine na specijalizaciji iz nuklearne medicine

V za Kliniku za kardiologiju

 • 2 doktora medicine / doktora medicine na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine

Uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine.

ZDRAVSTVENE RADNICKE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 9 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

III za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IV za Kliniku za urologiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

V za Kliniku za hematologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VII za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 ginekološko akušerska sestra sa srednjom stručnom spemom

VIII za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

 IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

NEMEDICINSKI TEHNIČKI RADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM - 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za neurohirurgiju- za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela- X nož

 • 1   inženjer investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme

Uslovi:

Najmanje VII-1 stepen stručne spreme, završen elektrotehnički fakultet

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu ( za kandidate zdravstvene radnike )
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof.dr Milika Ašanin