Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 5576 od 15.04. 2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM– 13 IZVRŠILACA

I za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za urologiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

IV Za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 1 lekara specijalistu higijene ishrane na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za neurologiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

VII za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 1 doktora medicine / specijalistu odgovarajuće grane medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do tri meseca

VIII za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IX za Službu za mikrobiologiju

 • 1 doktora medicine / specijaliste mikrobiologije sa parazitologijom na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Ambulantno polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku

XI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XII Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 1 doktora medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Službu za patohistologiju

 • 1 doktora medicine / specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine (za lekare specijaliste), položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI SARADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za hematologiju

 • 1 diplomirani biolog, na određeno vreme zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Biološki fakultet, položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 8 IZVRŠILACA

I za Centar za medicinsku biohemiju

 • 1 laboratorijski tehničar - transfuzista sa višom stručnom spremom – najmanje V stepen stručne spreme, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 2 dijetetičara nutricioniste sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za pulmologiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

IV za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 ginekološko akušerske sestre sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • 1 pedijatrijska sestra sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/ tehničara sa višom stručnom spremom:

 • VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Uslovi za radno mesto laboratorijskog tehničara sa višom stručnom spremom:

 • Najmanje V stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 35 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 3 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju neurohirurgije Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije II Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
 • 1 medicinska sestara / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju urgentne neurologije u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

III za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

V za Pejsmejker centar

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za psihijatriju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VII Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestra / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za hematologiju

 • 3 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za otorinolaringologiju i MF hirurgiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku za kardiologiju

 • 3 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za pulmologiju

 • 3 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I hirurška

 • 5 medicinskih sestara / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca
 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Operacionom bloku sa centralnom sterilizacijom a za rad na sterilizaciji

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI RADNICI - 11 IZVRŠILACA

Za Službu za ekonomsko finansijske poslove

I FAKTURISTA-OPERATER - 2 IZVRŠIOCA u Odeljenju za fakturisanje zdravstvenih usluga Službe za ekonomsko finansijske poslove na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru

Za Službu za tehničke i druge poslove

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom

I POMOĆNI RADNIK NA NEZI BOLESNIKA – 4 IZVRŠIOCA na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

II SPREMAČ - 5 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike/saradnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin