Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12475 od 11.09.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENOG RADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto doktora medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 23 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za očne bolesti

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije III Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje prijemno-trijažne urgentne medicine i opservacije prijemno trijažne službe Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za OP blok Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije I Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Službu ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje urgentne neurologije Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje za transplataciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje neurotraumatologije (neurohirurško „E“ odeljenje) Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje za transplataciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

III za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 ginekološko akušerska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IV Klinika za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V Klinika za digestivnu hirurgiju-I hirurška klinika

 • 1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VI Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za urologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju tela – H nož Klinike za neurohirurgiju

XI za Kliniku za pulmologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima, tek nakon donošenja navedenih dokumenata, moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin