Konkurs za prijem administartivnih radnika u stalni radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 6775 od 13.05.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1382/2019-02 od 05.11.2019. godine o Zaključku 51 br: 112-10873/2019 od 30.10.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-1390/2020 od 14.02.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ADMINISTRATIVNI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA

I Za Službu za ekonomsko finansijske poslove

  • 3 diplomirana ekonomista na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: završen Ekonomski fakultet, diplomirani ekonomista, najmanje VII-1 stepen stručne spreme, stečeno visoko obrazovanje završene osnovne diplomske studije u trajanju od četiri do šest godina (po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine); stečeno visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10 septembra 2005. godine

ADMINISTRATIVNI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA

II Za Službu za pravne poslove

  • 1 referent za kadrovske poslove na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: najmanje završen IV stepen stručne spreme pravno-birotehničkog, upravnog ili ekonomskog smera;

III ZaSlužbu za ekonomsko finansijske poslove

  • 2 koordinatora finansijskog knjigovodstva, bilansiste na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: najmanje završen IV stepen stručne spreme ekonomskog smera;

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za radno mesto je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin