Konkurs za prijem zdravstvenog radnika i saradnika u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 8801 od 25.06. 2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

I Za Službu za mikrobiologiju

  • 1 doktor medicine ili specijalista mikrobiologije sa parazitologijom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: za doktora medicine ili specijalistu mikrobiologije sa parazitologijom VII stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit, za specijalistu mikrobiologje sa parazitologijom VII-2 stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera, položen stručni ispit i položen specijalistički ispit

ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA

II Za Službu za mikrobiologiju

  • 2 biologa –molekularni biolog na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: diplomirani biolog VII-1 stepen stručne spreme, stečenovisoko obrazovanjena studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10 septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
  • overeno uverenje o položenom specijalističkom ispitu (za lekare specijaliste)
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu .

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin