Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za UKCS

Na osnovu Odluke v.d.direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5440 od 01.04.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM/VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 12IZVRŠIOCA:

I za Centar za radiologiju

 • 11 viših/strukovnih radioloških tehničara na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 viši/strukovni laboratorijski tehničar na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit;

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 35 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 4 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju- Prva hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

III za Kliniku za nefrologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

IV za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

V za Centar za prijem i zbrinjavanje uregninh stanja – Urgentni centar

 • 14 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

VI za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

VII za Centar za radiologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

VIII za Kliniku za kardiologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

IX za Kliniku za Endokrinu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

X za Kliniku za urologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

XI za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom kandidati konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radni staž (kopija radne knjižice, listing iz PIO fonda i drugo)
 • uverenje o državlјanstvu

 

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za radna mestasu utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima je dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitetski klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin