Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem 5 tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6442 od 16.04.2024. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

TEHNIČKE RADNIKE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA:

I za Službu za pravne poslove

  • 3 radnika obezbeđenja sa oružjem/stražara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Srednje obrazovanje;overena fotokopija licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem;

  • 2 radnika obezbeđenja bez oružja sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Srednje obrazovanje; overena fotokopija licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja;

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom kandidat konkuriše
  • dokaz o radnom stažu, ukoliko ga kandidat ima (listing iz PIO fonda, kopija radne knjižice i drugo)
  • odgovarajuća overena fotokopija licence u skladu sa radnim mestom za koje kandidat konkuriše
  • uverenje o državlјanstvu

 

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskogkliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskogkliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitetski klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA
Prof. dr Milika Ašanin