Konkurs za prijem u radni odnos osobe sa invaliditetom na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 5575 od 15. 04. 2019. godine, a u skladu sa članom 4a stav 1. tačka 1. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“ br. 113 od 2013.godine )i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima  za zapošljavanje osobe sa invaliditetom koja se zapošljava pod opštim uslovima a u skladu sa propisima koji uerđuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Obaveštenje o izboru jednog referenta za FTO i operativne poslove ZOP-a

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 05.03.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 06.03.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 4569 od 28.03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primljen sledeći kandidat, i to:

Opširnije...

Konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, administrativnog i tehničkog radnika

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 4228 od 22.03.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 05.02.2019. godine, a dana 11.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3772 od 15.03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 05.02.2019. godine, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3773 od 15.03.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 9 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 05.02.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 11.02.2019. na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3508 od 13 .03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad primljeni sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spemom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 05.02.2019. godine, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3507 od 13.03.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 38 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za jednog referenta za FTO i operativne poslove ZOP-a

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 3007 od 05.03.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18), KLINIČKI CENTAR SRBIJE raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Obaveštenja o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme tehničkih radnika

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.02.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora broj 2961 od 04.03.2019. u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Obaveštenja o prijemu u radni odnos na određeno vreme tehničkih radnika

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 05.02.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 11.02.2019. na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 2962 od 04.03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...