Konkurs za 1 lekara specijalistu anesteziologije radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.5607 od 09.04.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM– 1 IZVRŠILAC

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

  • 1 lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto:

  • Najmanje VII-2 stepen stručne spreme,završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit

Uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose se sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija,
  • kopija diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu (original diplome na uvid) ili overenu kopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu,
  • kopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original uverenja na uvid) ili overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
  • kopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu (original na uvid) ili overenu kopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin