Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 4556 od 18.03.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM– 50 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 10 doktora medicine/lekara specijalista na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za pulmologiju

 • 20 doktora medicine/lekara specijalista na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 20 doktora medicine/lekara specijalista na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto doktora medicine:

 • Najmanje VII-1stepen stručne spreme,završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit

Uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose se sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija, kopija diplome o zavšrenoj školi sa kojom konkurišu (original diplome na uvid) ili overenu kopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu,
 • kopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original uverenja na uvid) ili overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • kopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu (original na uvid) ili overenu kopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu.

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNjOM ILI VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 185 IZVRŠILACA:

Za Klinički centar Srbije

 • 185 medicinskih sestara / tehničara opšteg smera sa srednjom ili višom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom ili višom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit (za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom), odnosno VI stepen stručne spreme medicinske struke i položen stručni ispit (za zdravstvene radnike sa višom stručnom spremom).

Uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose se sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija,
 • kopija diplome o zavšrenoj školi sa kojom konkurišu (original diplome na uvid) ili overenu kopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu,
 • kopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original uverenja na uvid) ili overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu.

TEHNIČKI RADNICI SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM (spremači i transportni radnici) – 50 IZVRŠILACA

Za Klinički centar Srbije

 • 50 pomoćnih radnika na nezi bolesnika na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto pomoćnog tehničkog radnika: završena osnovna škola.

Uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose se sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija,
 • kopija diplome o zavšrenoj školi sa kojom konkurišu (original diplome na uvid) ili overenu kopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin