Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V. D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14907 od 13.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to:

 

ZDRAVSTVENI RADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

  • diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: završen Farmaceutski fakultet i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 15 IZVRŠILACA

  • viših/strukovnih radioloških tehničar na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: završena viša/strukovna škola odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 75 IZVRŠILACA

  • medicinskih sestara-tehničara opšteg smerana određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: završena srednja škola odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojoj kandidat konkuriše
  • overene fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa IV stepenom stručne spreme)
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
  • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo)
  • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi suda u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

 Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin