Konkurs za prijem tehničkih radnika u radni odnos na određeno vreme za potrebe Kliničkog centra Srbije/Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V. D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15131 od 18.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Kliničkog centra Srbije/Kovid bolnicu u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

 

TEHNIČKI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 10 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 mesecai to:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 1 samostalni inženjer mašinske struke
 • 1 samostalni inženjer elektro struke
 • 1 samostalni inženjer građevinske struke
 • 1 sistem inženjer informacionih tehnologija
 • 6 inženjera zaštite na radu

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Građevinski fakultet ili fakultet za informacione tehnologije i za radno mestoinženjer zaštitena radu tehnički fakultet/fakultet zaštite na radu i položen stručni ispit za BZR (odnosno odgovarajući ekvivalent u skladu sa propisom koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine)

TEHNIČKI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM - 5 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 1 inženjer za poslove zaštite od požara

Uslovi: VI stepen stručne spreme, tehničke struke, položen stručni ispit za poslove zaštite od požara (odnosno odgovarajući ekvivalent u skladu sa propisom koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine)

 • 4 sistem administratora

Uslovi: najmanje VI stepen stručne spreme i dokaz o stručnom usavršavanju iz oblasti informacionih tehnologija (odnosno odgovarajući ekvivalent u skladu sa propisom koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine)

MEDICINSKI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 8 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 8 referenata za zaštitu životne sredine

Uslovi: IV stepen stručne spreme, sanitarno-ekološki tehničar, položen stručni ispit.

TEHNIČKI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 37 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 3 montera električara
 • 3 monteramašinskih tehničara
 • 2 tehničara za održavanje medicinske opreme u odeljenju hemodijalize
 • 4 montera na održavanju liftova

Uslovi: III stepen stručne spreme tehničke struke

 • 2 montera vodoinstalatera

Uslovi: III stepen stručne spreme, vodoinstalater

 • 4 tehničara održavanja postrojenja medicinskih gasova

Uslovi: III stepen stručne spreme, mašinske ili elektro struke

 • 5 magacionera
 • 4 telefonista
 • 4 pomoćna radnika – viljuškarista u magacinu

Uslovi: III stepen stručne spreme

 • 6 vozača saniteta

Uslovi: III stepen stručne spreme, položen vozački ispit B kategorije

TEHNIČKE RADNIKE SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 22 IZVRŠIOCA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 6 pomoćna radnika na nezi bolesnika na ostalim medicinskim odeljenjima
 • 2 radnika u kapeli
 • 4 radnika na distribuciji veša
 • 4 garderobera
 • 4 kurira
 • 2 berberina

Uslovi: II stepen stručne spreme, osnovno obrazovanje.

ADMINISTRATIVNI RADNICI – 47 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

 • 12 diplomiranih ekonomista
 • 6 diplomranih pravnika

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet odnosno Ekonomski fakultet(odnosno odgovarajući ekvivalent u skladu sa propisom koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine)

 • 5 saradnika za administrativne poslove

Uslovi: VI stepen stručne spreme (odnosno odgovarajući ekvivalent u skladu sa propisom koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine)

 • 24 referenta za administrativno-kadrovske poslove

Uslovi: IV stepen stručne spreme

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko ga kandidat ima (listing iz PIO fonda, kopija radne knjižice i drugo)
 • uverenjeo državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin