Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme za potrebe Kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15130 od 18.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 267 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 mesecai to:

 • 80 doktora medicine odnosno lekara specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom
 • 45 doktora medicine odnosno lekara specijalista pulmologije
 • 15 doktora medicine odnosno lekara specijalista kardiologije
 • 10 doktora medicine odnosno lekara specijalista endokrinologije
 • 9 doktora medicine odnosno lekara specijalista nefrologije
 • 7 doktora medicine odnosno lekara specijalista hematologije
 • 12 doktora medicine odnosno lekara specijalista infektologije
 • 6 doktora medicine odnosno lekara specijalista ginekologije i akušerstva
 • 6 doktora medicine odnosno lekara specijalista opšte hirurgije
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista urologije
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista grudne hirurgije
 • 20 doktora medicine odnosno lekara specijalista urgentne medicine
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista vaskularne hirurguje
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista kardiohirurgije
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista ORL
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista neurologije
 • 4 doktora medicine odnosno lekara specijalista transfuziologije
 • 14 doktora medicine odnosno lekara specijalista radiologije
 • 7 doktora medicine odnosno lekara specijalista fizikalnemedicine i rehabilitacije
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista socijalne medicine
 • 3 doktora medicine odnosno lekara specijalista epidemiologije

Uslovi: najmanje završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit

 • 5 dipl.farmaceuta za farmaceutsku delatnost
 • 10 dipl.farmaceuta – medicinskih biohemičara za laboratorijsku dijagnostiku

Uslovi: završen Farmaceutski fakultet i položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM/SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 1010 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 mesecai to:

 • 31 viših/strukovnih radioloških tehničara
 • 33 fizioterapeutska tehničara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom
 • 60 laboratorijskih tehničara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom
 • 3 nutricioniste-dijetetičara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom
 • 5 farmaceutskih tehničara sa srednjom stručnom spremom
 • 878 medicisnkih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi: završena viša odnosno srednja škola odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojoj kandidat konkuriše
 • fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa IV stepenom stručne spreme)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo)
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi suda u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin