Пријем у радни однос на одређено време - замене

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 10305 од 23.07.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/2018),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и и то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 педијатријска сестра са вишом стручном спремомна одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

II за Клинику за неурологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови:VI степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на радза Одељење ургентне гастроентерологије и хепатологије

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит

IV за Клинику за дигестивну хирургију - Прва хируршка

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Хируршку опсервацију са тријажом Пријемно-тријажне службе Клинике за ургентну хирургију.

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит

V за Клинику за кардиологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одсеку за инвазиван кардиоваскуларни имиџинг

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 7 ИЗВРШИОЦА:

I за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на радза рад у Одељењу ургентне гастроентерологије и хепатологије

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит.

II за Клинику за ОРЛ и МФХ

 • 1 медицинска сестра/техничар инструментар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу III-операциони блок

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит.

III за Клинику за дигестивну хирургију - Прва хируршка

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит.

IV на Клиници за кардиохирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу опште неге

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике/сараднике)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин