Општа акта

Статут Универзитетског клиничког центра Србије

Измена и допуна Статута Универзитетског клиничког центра Србије 

Друга измена и допуна Статута Универзитетског клиничког центра Србије

Пословни кодекс

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о канцеларијском и архивском пословању у Универзитетском клиничком центру Србије  

Одлука о утврђивању Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања Универзитетског клиничког центра Србије

Правилник о начину и поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности

Правила, поступци, подршка и мере за заштиту података о личности у Универзитетском клиничком центру Србије

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Евиденција лица за заштиту података

Евиденција лица за информације од јавног значаја

Изјава о сагласности за обраду личних података

Правилник о печатима и штамбиљима Универзитетског клиничког центра Србије

Правилник о условима и начину упућивања и накнади трошкова за службена путовања у земљи и иностранство запослених у Универзитетском клиничком центру Србије

Измена и допуна Правилникa о условима и начину упућивања и накнади трошкова за службена путовања у земљи и иностранство запослених у Универзитетском клиничком центру Србије

Правилник о начину коришћења сопствених прихода у Универзитетском клиничком центру Србије

Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Универзитетском клиничком центру Србије

Правилник о управљању сукобом интереса у Универзитетском клиничком центру Србије

План интегритета УКЦС, Трећи циклус, 2021 - 2024. године