Poliklinika

Višegradska 26,11000 Beograd, RepublikaSrbija
Тel: 011/3617777, Fax: 011 3612414
Е – mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poliklinika UniverzitetskogKliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

S poštovanjem,
Uprava Poliklinike

PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI UKCS

 • Pregledi u Poliklinici se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
 • Termine za preglede kreira svaka Klinika u skladu sa rasporedom rada lekara u ambulantama i raspoloživim kadrom.

Prve preglede zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA iz Doma zdravlja ili iz ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja ili je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u UKCS, prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom koja je definisana za svaku specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA iz UKCS nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa koji iznosi 6 meseci, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

ORGANIZACIONA STRUKTURA POLIKLINIKE:

UPRAVA POLIKLINIKE

Direktor Poliklinike
Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615618, 3662817
fax: 3612414

Zamenik direktora
tel: 3615618

Sekretar direktora
tel: 3615618, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike
Vss Senka Stojanović
tel: 3662814 fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasmina Vukojević
tel: 3663240,3615618

I ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE UKCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom                              
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3662172
Glavna sestra: Vms. Svetlana Popović: tel: 3662172

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik: 
Glavna sestra: Vms Jasmina Kovandžić
tel: 3662833 fax: 3612414,

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE UKCS

Klinika za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić, tel: 3615627
Odgovorna sestra: Danijela Živković, tel: 3663219

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju
Načelnik: Prim. dr sci. med. Ilijas Činara, tel: 3663093
Glavna sestra: Vms Kostić Snežana, tel: 3663095

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra:  tel: 3663090

I Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik: Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, tel: 3663329
Glavna sestra: Vms Mira Ivanović, tel: 3663351

II Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik:
Prof. dr Dragan Popović, tel: 3663329

Glavni tehničar: Vmt Slobodan Perak, tel: 3663325

III Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik:
Dr Tanja Cvejić-Pašić, tel: 3663351

Glavna sestra: Vms Zlata Stefanović, tel: 3663351

Ambulanta Klinike za grudnu hirurgiju tel: 3663181; 3663167

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju
Načelnik: Dr Branislav Lazić, tel: 3663133
Glavna sestra: Vms Marijana Matić, tel: 3663133

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i ambulanta multidisciplinarnog Centra za gojaznost
Načelnik: Višinaučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina, tel: 3663449
Glavna sestra: Vms Vesna Stojanović, tel: 3663446

Dijagnostičko - poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat, tel: 3663270

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik:
Prof.dr Vesna Stojanov, tel: 3663461

Glavna sestra: Milica Marinković, tel: 3663402

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Doc. dr ilija Bilbija, tel: 3663201
Glavna sestra: Vms Snežana Matić, tel: 3663201

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass. dr Aleksandra Radojčić, tel: 3663412
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić, tel: 3663421

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović, tel. 3663449

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prim. dr  Nataša Jovanović, tel: 3663064
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković, tel: 3663064

Dnevna bolnica Klinike za nefrologiju
Načelnik: Doc. dr  Mirjana Laušević, tel: 3663099
Glavna sestra: Vms Božica Stupar, tel: 3663099

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović, tel: 3663117
Glavna sestra: Vms Snežana Rajković, tel: 3663127

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Doc.dr Spasoje Popević, tel: 3663173
Glavna sestra: Vms Elmira Kojčin , tel: 3663175

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju
Načelnik: Prof. dr Aleksandar Vuksanović, tel: 366-3072
Glavna sestra: Vms.  Svetlana Marsenić, tel: 366-3062

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra: tel: 3663078
Glavna sestra: Vms Slađana Božović, tel: 366-3078
Šef ambulante: tel: 3663078

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik:
Prof. dr Mirjana Gotić, tel: 3663387

Glavna sestra: Vms. Danijela Radivojević, tel: 3615634; 3663367

Odeljenje reanimatologije i ambulantne anesteziologije u Centru za polikliničku delatnost-Poliklinika
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević, tel : 3663199
Glavna sestra: Vms Nevena Radetić, tel. 3663199

Ambulanta za bol tel: 3663060
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol UKCS.

Služba za polikliničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković, tel: 3615636, 3663361                                   
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković, tel: 3663363

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof.dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof. dr Goran Milašinović, tel: 3615621     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović, tel: 3663285

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović, tel: 3663076
Glavni tehničar: Vmt. Dragiša Karabašević, tel: 3663076

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane tel:

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: Vlt Vesna Marić
Telefon laboratorije 366-3290, lok. 3290
Telefon/faks Direktora : 366-3973, lok. 3973

Odsek za fakturisanje, kontrolu i statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Đurić, tel: 3663265

Odeljenje za zdravstveno- administrativne i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković, tel: 3663242 

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator:
Slaviša Stupar, tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove
Šef odseka: Dragan Đurđević tel: 3663000

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić tel: 3615810

III  CENTRI  UKCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor
 Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković tel: 3663656

Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković, tel: 3663363

Odeljenje za naučno istraživački rad, obrazovno nastavnu delatnost i ljudske resurse
Načelnik Prof. dr Miloš Žarković tel: 3615805

Centar za nuklearnu medicinu
Direktor:
Prof. dr Vera Artiko tel: 3615641; 3663353

Glavna sestra: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal UKCS

Pejsmejker centar

PEJSMEJKER CENTAR
“Prof. dr Milan-Bane Đordjević”
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, K.Todorovića 8, SRBIJA
Tel: 011 361 56 21   Fax: 011 361 56 30


Direktor Pejsmejker centra
Prof. dr Goran Milašinović

Kontakt telefoni: 011/3629-024; Fax: 3615-630

Zamenik Direktora Pejsmejker centra
Prof. dr Siniša U. Pavlović

Kontakt telefon/fax: 011/3629-095

Glavna sestra Pejsmejker centra
Vms, Vesna Vratonjić

Kontakt telefon: 011/361-5621

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova
Dragica Novaković

Kontakt telefon: 011/3629-024

Obaveštenje za pacijente Pejsmejker centra

Zbog rekonstrukcije Poliklinike, sve kontrole pejsmejkera kao i procene za ugradnju pejsmejkera obavljaće se u ambulanti Pejsmejker centra u zgradi bivše II Hirurške klinike.

Kontakt telefoni  za ambulantne preglede u Pejsmejker centru su:
011/366-3691; 061/692-3086; 061/692-3087

Organizacione jedinice Pejsmejker centra

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje PMC (u zgradi Poliklinike KCS – I sprat)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Goran Milašinović
Glavna sestra odeljenja - Vms Jelena Tomić
Kontakt telefon: 011/3615-621 Fax: 011/361-5630

Kliničko odeljenje sa poluintenzivnom negom PMC (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Dr Bratislav Kirćanski
Kontakt telefon: 3629-096
Glavna sestra odeljenja – Vms Neda Cicović
Kontakt telefon: 366-3694

Odeljenje – Operaciona sala sa angio salom PMC  (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Siniša Pavlović
Glavna sestra odeljenja – Vms Radmila Filić
Kontakt telefon: 366-3697

Informacije o načinu zakazivanja pregleda

Kardiološki pregledi  i ekspertski elektrofiziološki pregledi sa procenom za ugradnju pejsmejkera obavljaju se u Poliklinici, I sprat od 08-15 h. Zakazivanje pregleda vrši se elektronskim putem od strane izabranog lekara iz doma zdravlja.


Prva kontrola pejsmejkera se ne zakazuje, za prvu kontrolu izdaje se uput bez termina od strane nadležnog izabranog lekara za ambulantno specijalistički pregled.

Svaka naredna kontrola pejsmejkera  se zakazuje elektronskim putem i obavljaju se svakog radnog dana u Poliklinici, I sprat,  od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.

Na pregled je neophodno poneti overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, raniju medicinsku dokumentaciju.

Ukoliko je bolesniku u ambulanti postavljena indikacija za ugradnju trajnog pejsmejkera, bolesnik dobija pisanu informaciju za pacijente (u prilogu dostavljamo izgled pisane informacije)

Nakon bolničkog lečenja bolesniku se izdaje otpusna lista na čijom poledjini se, takodje, nalazi uputstvo za pacijente o načinu života sa pejsmejkerom (prilog – uputstvo za pacijente).

INFORMACIJA ZA PACIJENTE PEJSMEJKER CENTRA

Zakazivanje bolničkog lečenja za ugradnju trajnog pejsmejkera vrši se nakon postavljanja indikacije u ambulanti Pejsmejker centra.

Datum prijema u bolnicu zakazati na telefon 3629-023 (sestri Nedi Cicović).Na dan prijema doći u Institut za kardiovaskularne bolesti KCS – Pejsmejker centar (bivša II Hirurška klinika), Beograd, ul. Koste Todorovića br 8,  u 7.30 h ujutru.
Poneti:

 • overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
 • uput za bolničko lečenje (ukoliko je bolesnik iz unutrašnjosti uput mora miti overen od strane nadležnog Fonda)
 • kompletnu medicinsku dokumentaciju (lekarske izveštaje, otpusne liste, EKG zapise, 24-h EKG Holter)
 • pribor za ličnu higijenu (dvodelna pižama na raskopčavanje, papuče, peškir, plastična čaša, pasta i četkica za zube, češalj....).
NAPOMENA:  Ukoliko bolesnik uzima Andol, Aspirin, Ticlodix, Plavix, Brufen…. obavezno prestati sa uzimanjem leka 4-5 dana pre prijema u bolnicu!
 Ako bolesnik uzima antikoagulantnu terapiju (Sintrom, Farin, Pelentan, Sincoum4) neophodno je da se bolesnik obavezno  javi telefonom radi dogovora oko privremenog prestanka uzimanja leka.

Republičko Ministarstvo zdravlja je propisalo zakonsku participaciju za sav ugradni materijal koja je 5% od vrednosti ugradnog materijala, tako da participacije za pejsmejkere se kreću od 4.000-20000 dinara, osim za kardioverter defibrilatore i multisajt pejsmejkera za koje je participacija 30.000,oo dinara. Visina particpacije za pejsmejker se odredjuje na osnovu tipa pejsmejkera – u zavisnosti od dijagnoze.  Participacija se plaća na dan otpusta iz bolnice.

Bolesnik može biti oslobodjen od participacije samo na osnovu potvrde koja ga oslobadja od iste (izdaje DZ).

Na dan prijema NEMOJTE doručkovati, piti kafu, čaj i lekove.

PEJSMEJKER-UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Vaš pejsmejker je svojom modernom konstrukcijom zaštićen od uticaja koju bi mogli izazvati električni aparati. Većina električnih uređaja sa kojima dnevno dolazite u kontakt sasvim je sigurna i neće ometati rad Vašeg pejsmejkera.

Bez straha možete upotrebljavati uobičajene kućne aparate na struju, kao što su:
 • mikrotalasna pećnica
 • televizori, radioaparati, stereo uređaji te njihovi daljinski upravljači,
 • prenosivi kućni telefoni i mobilni telefoni,
 • kompijuteri, video i kompijuterske konzole za igru,
 • stoni električni aparati (mikser i sl.)
 • ručni električni aparati (fen, brijači aparati, uvijači za kosu),
 • veliki električni uređaji (mašina za veš, električne peći),
 • usisavači za prašinu,
 • električni pokrivači i jastuci,
 • električni noževi,
 • oprema za rad u bašti i
 • uređaji za otvaranje garažnih vrata.
Da biste opasnost od interferencije sveli na minimum, električne uređaje držite malo podalje od tela, odnosno najmanje 20 cm od svog pejsmejkera.

Pri korištenju GSM mobilnih telefona nisu potrebne nikakve posebne mere opreznosti budući da Vam je ugrađen najsavremeniji tip pejsmejkera. Telefon se jedino ne sme držati u džepu tačno iznad pejsmejkera. Električni stimulator srca sadrži filter koji omogućuje da se bez ikakve interakcije koriste svi modeli mobilnih telefona.

Električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama
Ukoliko zadovoljavaju savremene sigurnosne standarde, električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama neće interferirati s Vašim pejsmejkerom. Uređaji o kojima je ovde reč obuhvataju:
 • električne pisaće mašine i personalne računare,
 • fotokopir aparate, telefaks uređaje,
 • električni alat za obradu drveta,
 • električni alat za obradu metala.
Izbegavajte sledeće moguće izvore električne interferencije:
 • električna oprema za zavarivanje velike snage,
 • dielektrični grejači, kakvi se u industriji koriste za savijanje plastike,
 • električne čelične peći,
 • odašiljači velike jačine,
 • unutrašnjost transformatorskih stanica i energetskih postrojenja
Slobodno se krećite u blizini dalekovoda.

Dozvoljeno je vršiti preglede rentgen aparatom, ultrazvukom, skenerom (CT), ali nisu dozvoljeni pregledi magnetnom rezonancom.

Ne prolaziti kroz detektor za oružije i metal koji se nalaze na aerodromima, u policijskim stanicama, sudovima kao i drugim objektima koji su obezbeđeni ovakvim uređajima. Potrebno je pokazati internacionalnu identifikacionu karticu pejsmejkera (koja se dobija na prvoj redovnoj kontroli) nakon čega će Vas služba obezebeđenja pregledati ručno.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je organizaciona jedinica KCS i nastavna baza Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću. Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je prostorno smešten u 18 objekata u KCS i sastoji od Odeljenja u okviru kojih se nalaze Odseci i Kabineti.

U Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, za stacionarne i ambulantne pacijente. Pružanje radioloških usluga u Centaru za radiologiju i magnetnu rezonancu obavlja se organizovano u toku 24 časa, tokom cele godine.


ZAKAZIVANJE PREGLEDA:

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE DIJAGNOSTIČKIH USLUGA i to:

 • MSCT dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostike
 • Klasična radiološka dijagnostika
 • Interventne radiološke procedure

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda. Navedene dijagnostičke procedure za ambulantne pacijente, obavezno se zakazuju kroz informacioni sistem (IZIS).

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA MAGNETNOM REZONANCOM


Obaveštavamo Vas da se do ublaženja trenutnih epidemioloških mera obustavlja zakazivanje ambulantnih pregleda u Odeljenju magnetne rezonance.

Zbog specifičnosti radioloških pregleda, u Odeljenju magnetne rezonance, Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, ambulantni pregledi pacijenata, se ne mogu zakazati telefonom već isključivo ličnim dolaskom (pacijent ili lice koje poseduje dokumentaciju i upoznat je sa stanjem pacijenta).

Za zakazivanje pregleda neophodno je da pacijent poseduje sledeću dokumentaciju:

 1. overenu zdravstvenu knjižicu
 2. uput izabranog lekara (overen od strane lekarske komisije ukoliko pacijent nije osiguranik Filijale za Grad Beograd), i
 3. nalaz lekara specijaliste koji zahteva određeni radiološki pregled
 4. ostalu medicinsku dokumentaciju (nalaze lekara specijalista, rtg. snimke, CT snimke i sl.), vezano za dijagnostiku koja je prethodila zahtevanom radiološkom pregledu, a odnosi se na oboljenje zbog kojeg se zahteva pregled.

Zakazivanje MR pregleda centralnog nervnog sistema (glava, kičmeni stub) se može obaviti svakog radnog dana od 13 - 14 sati u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

Ostali MR pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 9 – 10 h u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

U Odeljenju magnetne rezonance pregledi se zakazuju u skladu sa Pravilniko o listi čekanja.

Referentni Centri za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u
Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu

Ukazom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 29.04.2021. godine, doneta je odluka o formiranju Referentnih Centara za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu.

Pregled srca na magnetnoj rezonanci počeo je da se izvodi 08.11.2006.godine u Kliničkom centru Srbije. To je bio prvi pregled te vrste ne samo u Srbiji, već i u regionu. Zahvaljujući sve većoj primeni ove metode u kliničkoj praksi, zapaža se trend značajnog povećanja broja pacijenata, tako da je broj pregleda na mesečnom nivou 45-50, što je na godišnjem nivou do 600 pregleda, sa tendencijom daljeg povećanja. Takodje, kod nas je uradjen prvi put u Srbiji stres test sa adenozinom na magnentoj rezonanci kod pacijenta sa hroničnom ishemijskom bolešću. Prof. Ružica Maksimović je uvela ove metode, publikovala radove u referentnim internacionalnim časopisima i održala niz predavanja na nacionalnim i internationalnim kongresima. Naši lekari i tehničari su obučeni za sve elemente pregleda u Univerzitetskom Kliničkom centru ali i u referentim centrima u Evropi. S druge strane, zahvaljujući vrhunskom radu, edukovanom kadru, tehničkim mogućnostima i velikom broju pacijenata, u Centru se vrši edukacija lekara iz drugih centara. U Centru za radiologiju i magnetnu rezonacu se nalazi vrhunska oprema za pregledanje pacijenata za magnetnu rezonancu srca, aparati od 1,5 i 3,T, kao i softverski paketi za naknadnu obradu dobijenih podataka/postprocessing.

Pod rukovodstvom Prof. dr Dragana Mašulovića, od 1992. godine izvode se minimalno invazivne i intereventno radiološke procedure na heptobilijarnom traku. Broj različitih novih procedura, na ovom sistemu, na dnevnom nivou je između 8 i 10. Ta brojka na mesečnom nivou kreće se između 160 i 230, a godišnje se izvede oko 2500 novih procedura. Broj kontrolnih pregleda i korekcija ranije izvedenih procedura je približan. Veći broj interventnih procedura na ovom sistemu izveden je prvi put u Srbiji a neke čak i u regionu. Tu se prevashodno misli na primenu različitih tipova metalnih stentova u lečenju opstrukcija u bilijarnom sistemu različite etiologije, embolizacije u arterijskom i venskom sistemu i različite tipove termalnih ablacija. Radiolozi ovog Odseka imaju značajna isksustva u primeni čak i najnovijih tehnika termalne ablacije, kako u oblasti hepatobilijarnog trakta tako i u drugim organskim sistemima gde se ove metode mogu primeniti. Veći broj radiologa iz zemalja u okruženju edukovao se u našem centru. Univerzitetski Klinički centar Srbije raspolaže svim neophodnim uslovima u pogledu aparature, materijala i kadra za uspešno izvodjenje ovih procedura a edukacija kadra obavljena je u najvećim svetskim centrima za ovu oblast. Prof. Mašulović je bio predavač po pozivu na mnogim domaćim i inostranim skupovima, dobitnik je priznanja iz radiologije i organizator više skupova iz ove oblasti na nacionalnom i internacionalom nivou. Objavio je više radova u relevantnim nacionalnim i internacionim časopisima.

Ovom odlukom Ministarstva zdravlja, prepoznata je uloga, mesto i značaj Univerzitetskog Kliničkog centra u edukaciji kadra i unapredjenju zdravstvene zaštite pacijenata. Uvodjenje novih procedura i unapredjenje i poboljšanje rada, predstavljaju naše trajne ciljeve. Zahvaljujući obučenosti kadra i kontinuiranoj edukaciji, raspoloživim tehničkim mogućnostima, broju pregleda na mesečnom i godišnjem nivou, sa ponosom možemo da kažemo da je Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije lider ne samo u Srbiji već i u regionu u oblasti magnentne rezonance srca i intervente radiologije hepatobilijarnog trakta, a na dobrobit naših pacijenata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO
Direktor:
Prof. dr Dragan Mašulović

Zamenik direktora:
Prof. dr Biljana Marković Vasiljković,

Pomoćnik direktora:

Prof.dr Ruža Stević

Pomoćnik direktora:

Dr Aleksandar Radević,

Glavni radiološki tehničar:

Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova

Biljana Ivković, dipl.ecc

ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE


Načelnik Odeljenja

Prim.dr Slobodan Lavrnić 3615554

Glavni rdg. tehničar Odeljenja
Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol 3615554

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema
Šef Odseka
Dr Dušan Damjanović 3615554
Glavni rad. tehničar
Zoran Vojinović 3615554

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa i lokomotornog sistema

Šef Odseka
Prof. dr Ružica Maksimović 3615554
Glavni rad. tehničar
Saša Škodrić, spec.struk.med.radiol 3615554

3. Odsek za primenu i razvoj naprednih dijagnostičkih tehnika

Šef Odseka
Svetlana Gavrilović 3615554

ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Dr Milica Stojadinović 3662318

Gl. rad. tehničar Odeljenja

Igor Pejović 366 2318, 366 2447

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema
Šef Odseka
Ass. Dr Kristina Davidović 3662318
Glavni rad. tehničar
Nemanja Đorđević 3662318, 3662447

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa

Šef Odseka
Dr Sanja Jovanović 3662318, 3662195
Glavni rad. tehničar
3662447, 3662318

ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Dragan Mašulović 3663076

Gl. rdg. tehničar Odeljenja

Dragiša Karabašević 3663226

1. Odsek interventne radiologije
Šef Odseka
Prof.dr Dragan Mašulović 3663076
Glavni rad. tehničar Odseka
Branko Milentijević 3663076

2. Odsek imidžing radiologije
Šef Odseka
Dr Nemanja Menković 3663457
Glavni rad. tehničar Odseka
Dragiša Karabašević 3663226

Kabinet CT dijagnostike 3663457

Kabinet ehotomografske dijagnostike
3663455, 3663401

3. Odsek za klasičnu radiologiju
Šef Odseka
Dr sci. med. dr Vesna Vilendečić 011 366 3401
Glavni rad. tehničar Odseka
Svetlana Đorđević 3663338

ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Ruža Stević 3663494

Glavni rad. tehničar Odeljenja

Milan Nikolić 3663102

1. Odsek digestivne radiologije

Šef Odseka
Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović 3663746
Glavni rad. tehničar Odseka
Mirjana Stojković 3663746

2. Odsek kardiovaskularne radiologije

Šef Odseka
Prim. dr Momčilo Čolić 3663680
Glavni rad. tehničar Odseka
Biljana Đurevska 3663929

3. Odsek mišićno-skeletne radiologije

Šef Odseka
Dr Goran Marinković 3663502
Glavni rad. tehničar Odseka
Zoran Nježić 3663502

4. Odsek neuroradiologije

Šef Odseka
Prim.dr.sci. med. Svetlana Milošević-Medenica 3662523
Glavni rad.tehničar Odseka
Suzana Ćirić 3662537

Kabinet za neinvanzivnu radiologiju 3662523, 3064264, 3064215

Kabinet za invanzivnu i interventnu radiologiju
3662526

5. Odsek urogenitalne radiologije
Šef Odseka
Prof. dr sci. med. Biljana Marković 2657700
Glavni rad. tehničar Odseka
Zlatica Mušurinski 2657700

Kabinet radiologije u urologiji 2657700

Kabinet radiologije u ginekologiji
3663571

6. Odsek internističke radiologije
Šef Odseka
Prof. dr Ruža Stević 3663494
Glavni rad. tehničar Odseka
Sanja Knežević 3663494

Kabinet pulmoradiologije 3663494

Kabinet radiologije u alergologiji, imunologiji, hematologiji i gastroenterologiji
3663705

Kabinet endokrinološke radiologije 3639738, 3639739


Kabinet radiologije infektivnih bolesti
2683366 lok. 27

Centar za nuklearnu medicinu

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

akreditacija2

Direktor
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641

Tehnički sekretar
Slavica Janjić tel/faks. 3615-641; 366-3354;

Zamenik direktora
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović 366-3299

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Prof. dr Nebojša Petrović tel: 366-3426

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Naučni saradnik dr sci. el. spec. med. fiz. Vojislav Antić, tel: 366-3888

Poslovni sekretar
Gordana Gačanović tel: 366-3354

Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović tel: 366-3028

Odeljenje 1 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Prof. dr Mila Todorović-Tirnanić tel. 3615-622; 366-3177
Glavna sestra
Jelena Golubović tel. 366-3424

Odeljenje 2 (nuklearna kardiologija i pulmologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299
Glavna sestra
Zorica Obradović tel. 366-3299

Odeljenje 3 (nuklearna endokrinologija i gastroenterohepatologija)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350
Glavna sestra
Mirjana Brković tel. 366-3350

Odeljenje 4 (nefro-urologija i onkologija)
Načelnik
Prof. dr Slobodanka Beatović tel: 366-3080
Glavni tehničar
Marija Petrović tel. 366-3886

Odeljenje 5 (Nacionalni PET centar)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641;
Glavna sestra
Marija Marković tel. 366-3881

Pult tel. 366-3890; 366-3891 

Pregledi se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odabirom trijažnih ambulanti za odovarajuće nuklearnomedicinsko snimanje (npr. trijažna ambulanta za nuklearnu kardiologiju, trijažna ambulanta za PET1, trijažna ambulanta za nuklearnu osteologiju itd.). Trijažnim pregledom pacijent dobija termin na odgovarajućem aparatu i detaljna uputstva za indikovano nuklearnomedicinsko ispitivanje.

NAPOMENA: Pregled Za STATIČKU I DINAMSKU SCINTIGRAFIJU BUBREGA za PEDIJATRIJSKE PACIJENTE se ne mora zakazivati preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Ovaj pregled se može zakazati preko telefona, na broj 366 3886, u terminu zakazivanja (ponedeljkom od 9-13h).

Ukoliko je potrebno, dodatne informacije se mogu dobiti pozivanjem sledećih telefonskih brojeva:

 • PET 3663890 12-13h
 • Nuklearna neurologija 366-3179 10-11h
 • Nuklearna osteologija 366-3179 10-11h
 • Hematologija 366-3384, 366-3385 9-10h
 • Kardiopulmologija 366-3299 12-13h
 • Gastroenterohepatologija 366-3350 12-13h
 • Uronefrologija 366-3886 (ponedeljkom od 9-13h)
 • Endokrinologija 366-3450 11-12h

Centar za naučno-istraživački rad

Adresa: ul. Višegradska 26
Telefon: 011-366-31-62
Fax: 011-36-15-805
Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Direktor: prof. dr Miloš Ž. Žarković

Organizaciona struktura Centra

 • Sektor za naučnoistraživački rad
  • Оdsek za fundamentalna istraživanja
  • Оdsek za primenjena, multidisciplinarana i socijalno-epidemiološka istraživanja
  • Оdsek za međunarodnu saradnju, saradnju sa naučnim institucijama u zemlji i publikacije
 • Sektor za nastavno-obrazovnu delatnost
  • Odeljenje za nastavu i planiranje i razvoj stručnog usavršavanja
   • odsek za praćenje izvođenja svih oblika dodiplomske nastave
   • odsek za praćenje izvođenja svih oblika poslediplomske nastave
  • Odeljenje za kontinuiranu medicinsku edukaciju
   • odsek za KME  lekara
   • odsek za KME sestara
 • Sektor za ljudske resurse

Centar za medicinsku biohemiju

ADRESA
Centar za medicinsku biohemiju
Klinički Centar Srbije
Višegradska 26
11000 Beograd
Republika Srbija  

tel. +381 11 3615-631
tel. +381 66 8300-595

Direktor
Prim. dr sc. Sanja Stanković

Glavni laboratorijski tehničar
Vesna Tanasković

Centar za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije obavlja zdravstvenu, naučno-istraživačku, obrazovnu i stručno-metodološku delatnost. Organizovan kroz tri Službe (Služba za kliničku, polikliničku i urgentnu laboratorijsku dijagnostiku) na 14 lokacija, broji 230 zaposlenih od čega 35 sa visokom stručnom spremom i 168 sa srednjom/višom stručnom spremom. Ovaj snažan Centar kao osnovnu delatnost ima pružanje savremene laboratorijske dijagnostike iz oblasti biohemije, imunohemije, laboratorijske hematologije, koagualcije i imunologije, te hitne laboratorijske djagnostike. Širok spektar laboratorijske dijagnostike obavlja se u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse, u organizaciji i pod nadzorom priznatih laboratorijskih stručnjaka. Svoje usluge pruža klinikama i centrima Kliničkog centra Srbije, ambulantnim pacijentima, te ostalim zdravstvenim ustanovama u Beogradu i Republici Srbiji, a godišnje ostvari 13.000.000 usluga. Centar u svom stručnom radu primenjuje i uvodi najsloženije dijagnostičke postupke, specifične analize i metode, te nove tehnologije prema preporukama međunarodnih stručnih udruženja. Kroz standardizaciju i procenu kako analitičke, tako i kliničke vrednosti pojedinih analiza, a u timskom radu sa klničarima, predlaže  dijagnostičke algoritme, pomaže u praćenju uspešnosti primenjene terapije i prognozi ishoda oboljenja. Centar za medicinsku biohemiju kontinuirano tokom 24h pruža usluge neophodne za medicinsko-biohemijsku dijagnostiku hitnih stanja vezanih za internističku, ginekološku, neurološku, urološku, neurohiruršku patologiju, hitna stanja usled trauma, analiziranjem različitih vrsta biološkog materijala (krv, urin, likvor, ascit, pleuralni punktat, itd.).  Od svog osnivanja, on predstavlja edukacionu matricu u školovanju učenika, studenata, specijalizanata iz oblasti medicinske/kliničke biohemije i drugih disciplina koje u svom programu imaju sticanje ovih znanja.  Uz redovan laboratorijsko-dijagnostički rad, stručnjaci Centra su aktivno uključeni i u naučno-istraživački rad i aktivnosti kako domaćih, tako ii međunarodnih udruženja.  Centar za medicinsku biohemiju učestvuje u sprovođenju stručno-metodološke aktivnosti u zdravstvu Srbije kroz Republičku stručnu komisiju za medicinsku i kliničku biohemiju. Radi unapređivanja svog rada u svim laboratorijskim odeljenjima i odsecima, Centar je kao prva laboratorija u zemlji uveo sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 (od 2001. godine), ISO/IEC 17025 (od 2001. godine) i ISO 15189 (od 2009. godine).  Centar za medicinsku biohemiju je 2016. godine akreditovan na 7 godina od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije formiran je septembra 1995 godine kao Institut za anesteziju i reanimaciju, Kliničkog centra Srbije. Nastao je iz zajedničke službe, spajanjem odeljenja pojedinih Klinika i Instituta.

Centar za aneseziologiju i reanimatologiju predstavlja složenu organizaciju , koja je ujedno i najrazvijenija  institucija te  vrste u zemlji i kao  takva je referentna u domaćim i svetskim razmerama.

Centar  ima  tri osnovne  delatnosti i to: edukativnu, naučnu i  zdravstvenu.

Specijalistička nastava iz anesteziologije sa reanimatologijom u okviru Medicinskog fakulteta izvodi se u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije – tako da specijalizanti veći deo svog specijalističkog staža provode u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju, gde se izvodi kompletna teorijska nastava i gotovo celokupna praktična nastava.

Pored osnovne edukativne delatnosti Centara, nastavnici iz anestziologije i pomoćno nastavno osoblje izvode nastavu na redovnim i postdiplomskim studijama iz Hirurgije, Urgentne hirurgije, Ortopedije, Urologije, Neurohirurgije, Ginekologije, ORL, Transfuziologije, Nefrologije, porodične medicine i Farmakologije..

Centar je nosilac mnogobrojnih naučnih projekata i središte mentorskih delatnosti za mnogobrojne magistarske i doktorske teze za teritoriju cele države. U  pogledu pružanja medicinske pomoći Centar je ustanova koja radi 24 časa, svakog dana, tokom cele godine, pokrivajući kompletnu anesteziološku i  reanimatološku  problematiku kao i intenzivno lečenje u 8 hirurških klinika u okviru  Kliničkog centra Srbije.

ADRESA

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE
CENTAR ZA ANESEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU
11000 BEOGRAD
Pasterova 2

UPRAVA CENTRA  ZA ANESTEZIJU

ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI
TEHNIČKI  SEKRETAR IVANA PERKOVIĆ, 011/36-17-987, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


SLUŽBA ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE U  CENTRU ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE URGENTNIH STANJA - URGENTNI CENTAR 11000 BEOGRAD, Pasterova 2

 • NAČELNIK SLUŽBE PROF. DOC. DR BOJAN JOVANOVIĆ 066 8300910
 • GLAVNA SESTRA SLUŽBE: FATIMA DOLIĆANIN

ODELJENJE  ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE URGENTNI CENTAR

 • NAČELNIK ODELJENJA DR. PETROVIĆ NATAŠA 011366 22 91
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA, 011/366 22 97

ODSEK ANESTEZIOLOGIJE PRI OP SALI

 • ŠEF ODSEKA ASS. DR MIODRAG MILENOVIĆ,SCI.MED 011 366 22 79
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA NEBOJŠA TEŠIĆ 011 366 22 79

ODSEK  REANIMATOLOGIJE PRI PRIJEMNOM ODELJENJU

 • ŠEF ODSEKA DR MARIJA MILENKOVIĆ, MR SCI MED 011 366 23 87
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA  011 366 23 87

ODELJENJE  INTENZIVNE TERAPIJE

 • NAČELNIK ODELJENJA DR DAMNJANOVIĆ BILJANA 011 366 22 87
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA, 011 366 25 90 

ODSEK INTENZIVNE TERAPIJE - SEPTIČNI

 • ŠEF ODSEKA DR VRUĆINIĆ-KOZIĆ JELENA 011 366 22 87
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA BILJANA SIMIĆ 011 366 22 87

ODSEK INTENZIVNE TERAPIJE - ASEPTIČNI

 • ŠEF ODSEKA DR MLADENOVIĆ ALEKSANDRA 011 366 22  86
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA 011 366 22  86 

ODSEK ZA KADAVERIČNU DONACIJU

 • ŠEF ODSEKA 
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA ZDRAVKOVIĆ JASMINA 011 366 22 86

KABINET ZA KONSULTATIVNE PREGLEDE

 • ŠEF KABINETA DR IRENA JOZIĆ 011 366 22 95

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA VASKULARNE BOLESTI 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 8

 • NAČELNIK ODELJENJA DR BILJANA KUKIĆ 011 366 32 50
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA VMS JELENA KRAČUN 011 366 32 50
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE ŠEF DR BILJANA BARIŠIĆ, 011/366 32 50

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA KARDIOHIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 8

 • NAČELNIK ODELJENJA DOC. DR DEJAN MARKOVIĆ, SCI.MED 011 366 32 50
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA KULIĆ ZORICA 011 366 32 50
 • ODSEK INTENZIVNE TERAPIJE ŠEF DR MIRJANA KAČAR, MR.SCI.MED  011 366 32 50

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA DIGESTIVNU HIRURGIJU - I HIRURŠKA 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 6

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF. DR PALIBRK IVAN, SCI. MED 011 366 37 68
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA JOKIĆ BOŽICA 011 366 32 06
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE - ŠEF ODSEKA DOC. DR VELIČKOVIĆ JELENA 011 366 37 68
 • KABINET ZA TERAPIJU  BOLA - ŠEF KABINETA DR BAROVIĆ SVETLANA 011 366 30 60

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA UROLOGIJU 11000 BEOGRAD, Resavska  51

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF. DR LAĐEVIĆ NEBOJŠA SCI.MED 011 3621 157
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE - ŠEF ODSEKA DR TERZIĆ BRANKA 011 2659 176  LOK. 110
 • KABINET ZA TERAPIJU  BOLA - ŠEF KABINETA DR GVOZDIĆ BRANKA 066 8446464

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA GAK 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 26

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF. DR  ILIĆ MOSTIĆ TATJANA, SCI. MED. 011 366 33 70
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA BILJANA SIMIĆ 011 366 35 84
 • ODSEK   ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE ZA  PORODILIŠTE I AKUŠERSKU PATOLOGIJU - ŠEF ODSEKA DR DROBNJAK NENAD 011 366 39 41
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE ZA GINEKOLOGIJU - ŠEF ODSEKA PRIM. DR MITROVIĆ SNEŽANA 011 366 35 87

ODELJENJE  ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 4, Pasterova 2, Vojvode Milenka

ODELJENJE  ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA  NEUROHIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 4

 • NAČELNIK ODELJENJA ASS. DR TIJANA NASTASOVIĆ, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 011 366 25 04
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA  VMS ZORICA NEŠIĆ 011 366 25 19
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I  REANIMATOLOGIJE - ŠEF ODSEKA PRIM. MR SCI. STOŠIĆ MILA 011 366 25 25

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI 11000 BEOGRAD, Pasterova 2

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF.DR VLAJKOVIĆ GORDANA 011 366 21 43
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA ANA MARJANOVIĆ

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA ORL I MFH 11000 BEOGRAD, Pasterova 2

 • NAČELNIK ODELJENJA DR JOVANKA NIKOLIĆ, MR.SCI.MED  011 366 21 37
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA DUŠICA IVIĆ 011 366 22 15

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA OPEKOTINE, PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Zvečanska  9

 • NAČELNIK ODELJENJA DR STOJMIROVIĆ DANIJELA 011 264 77 66
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA STOJANOVIĆ OLIVERA 011 264 77 66

ODELJENJE REANIMATOLOGIJE I AMBULANTNE ANESTEZIOLOGIJE U CENTRU ZA POLIKLINIČKU DELATNOST – POLIKLINIKA 11000 BEOGRAD, Višegradska 26

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA GRUDNU HIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 26

 • NAČELNIK ODELJENJA DR IRENA MOJSIĆ 011 366 39 85
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA ALDIN SKENDERI 011 366 39 85

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 8

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF. DR KALEZIĆ NEVENA 011 361 79 87, 366 37 91
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA VMS ANITA OGNJENOVIĆ 011 366 37 91

Potkategorije