Prva pomoć za kandidate koji polažu vozački ispit

Urgentni centar KCS akreditovan je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije (rešenje br.002-04-00033/2013-09 ) kao ustanova sa licenciranim instruktorima prve pomoći, za obuku polaznika autoškola. Na sednici UO KCS, održanoj 13. maja 2013. doneta je odluka da cena obuke i polaganja ispita iz prve pomoći iznosi 6000 dinara sa PDV-om, plus 1.500 dinara sa PDV-om za knjigu prve pomoći za vozače koja ostaje u trajnom vlasništvu kandidata.

Teorijska i praktična nastava polaznika (predviđenih DEVET školskih časova) sprovodi se u jednom danu, dok se polaganje testa i praktičnog ispita sprovodi sutradan. Obuka kandidata sprovodi se utorkom i sredom u popodnevnim satima u prostorijama Edukaciono-trenažnog centra urgentne medicine Urgentnog centra – KCS od 14.00 časova. Polaganje testa i praktičnog ispita obavlja se četvrtkom u 16.00 časova u istim prostorijama.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti telefonom:
011/366-22-57 (Branka Pušonja)
066/830-14-87
Ovlašćeno lice: Prof. dr sci. med. Goran Petrović, spec. hirurgije i urgentne medicine

Primer uplatnica:

Uplatnica za obuku i polaganje ispita iz prve pomoći za vozače


Uplatnica za knjigu za obuku i polaganje ispita iz prve pomoćiMenadžment

DIREKTOR URGENTNOG CENTRA
Doc. dr Marko Ercegovac

ZAMENIK DIREKTORA
URGENTNOG CENTRA
Prim. dr Dušan Jovanović

POMOĆNIK DIREKTORA UC ZA ORGANIZACIONE POSLOVE I LJUDSKE RESURSEGLAVNA SESTRA CENTRA

Sonja Pavlović, VMS

TEHNIČKI SEKRETAR – SARADNIK DIREKTORA

Gordana Veličković

NAČELNIK ODELjENјA ZA ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Zlata Blažić, dipl. ekonomista

RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA UC

Vesna Ančević, dipl. pravnik

UPRAVA URGENTNOG CENTRA 2644-667

Urgentni centar

Pasterova 2
Telefon: 011/3618 - 444

Urgentni centar predstavlja najviši nivo zajedništva klinika, centara i službi u stručnom radu, organizaciji i tehnoiogiji rada na zbrinjavanja urgentne patologije na роdručju grada Beograda i Republike Srbije. U svom radu, ро pravilu, primenjuje multidisciplinarni pristup rada.

Organizaciono se sastoji od Klinike za urgentnu hirurgiju i Klinike za prijem i zbrinjavanje urgentnih internističkih stanja.

Centar je otvoren 24 časa 365 dana u godini.

Sa radom je роčео 2. decembra 1987. godine i od tada nikad nije bio zatvaran čak ni u periodima rekonstrukcija. Početak rada Urgentnog centra značajno je promenio dotadašnji sister rada, kao i mogućnost da se obezbedi prijem većeg broja pacijenata komplikovane patologije prvog stepena hitnosti. Od otvaranja raspolaže sa 298 postelja od kojih je 167 postelja intenzivne nege. Broj postelja intenzivne nege je, vremenom, rastao i kretao se od 69, preko 99, 154 i do 167, posiednjih pet godina što govori o sve težoj patologiji koju ovaj Centar zbrinjava. S obzirom da je prosečna zauzetost ovih postelja 99% jasno je da ovaj broj posteija nije dovoljan. Kako UC, zbog ogradničenih resursa, nije u stanju da zbrine celokupnu patologiju, neophodno je obezbediti zajedničko planiranje kapaciteta hitnih službi i izvršiti podelu rada izmedu svih učesnika u zbrinjavanju urgentne patologije kako na nivou grada Beograda, tako i šire na teritoriji Repubiuke Srbije.

Klinika za urgentnu internu medicinu

Klinika za prijem i zbrinjavanje urgentnih internističkih stanja obuhvata: Prijemno-trijažnu službu, Odeljenje internističke intenzivne nege, Službu urgentne kardiologije, Odeljenje urgentne neurologije i Odeljenje urgentne gastroenterologije i hepatologije.

1. Direktor Klinike Prof. dr Predrag Mitrović
2. Zamenik direktora Klinike
3. Glavna sestra VMS Miroslava Milošević

1. PRIJEMNO- TRIJAŽNA SLUŽBA KLINIKE ZA URGENTNU INTERNU MEDICINU
1. Načelnik službe Dr Milan Zlatar
2. Glavni tehničar službe VMS Danijela Spasenović


1.1 Prijemno kardiološko odeljenje
1. Načelnik odeljenja Dr Milan Zlatar (i načelnik Prijemno-trijažne službe Klinike)
2. Glavna sestra

1.2 Opšta internistička ambulanta Tel: 366-24-15
1. Glavni tehničar ambulante

1.3 Internistička opservacija i reanimacija Tel: 366-24-14
1. Glavna sestra VMS Danijela Spasenović

1.4 Prijemna- dijagnostička ambulanta sa opservacijm (neurologija) Tel: 366-24-12
1. Šef
2. Glavna sestra VMS Irena Jevtović

1.5 Gastroenterološka ambulanta sa Kabinetom za Endoskopiju Tel: 366-24-10
1. Šef Ass. dr Tijana Glišić
2. Glavni tehničar VMS Danijel Sladović

2. ODELjENjE INTERNISTIČKE INTENZIVNE NEGE

1. Načelnik Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra VMS Dragana Matijašević


2.1 Intenzivna nega za urgentnu endokrinologiju sa Kabinetom za urengentna stanja u endokrinologiji Tel: 366-23-29
1. Šef Prim. dr Dragana Popović
2. Glavna sestra VMS Zlatković Vesna

2.2 Intenzivna nega hematologije
1. Šef Funkciju obavlja načelnik IIN Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra Funkciju obavlja glavna sestra IIN VMS Dragana Matijašević

2.3 Intenzivna nega alergologije i imunologije
1. Šef Prim. sci med. Radovan Mijanović
2. Glavna sestra Funkciju vrši glavna sestra IIN VMS Dragana Matijašević

3. ODELjENjE URGENTNE GASTROENTEROLOGIJE I HEPATOLOGIJE

1. Načelnik Doc. dr Dušan Popović
2. Glavna sestra VMS Milica Dejanović

4. SLUŽBA URGENTNE KARDIOLOGIJE

1. Načelnik Prof. dr Milika Ašanin Tel: 361-55-52
2. Glavna sestra VMS Ljiljana Kljajić
3. Klinički farmakolog


4.1 Koronarna jedinica „A“ Tel: 366-23-35
1. Načelnik Prof. dr Igor Mrdović
2. Glavna sestra VMS Sanja Kovačević

4.2 Koronarna jedinica „B“ Tel: 366-23-34
1. Načelnik Prof. dr Branislav Stefanović
2. Glavna sestra VMS Olgica Vesić

4.4 Postkoronarna jedinica I Tel: 366-23-73
1. Načelnik
2. Glavna sestra VMS Ljiljana Kljajić vrši funkciju

4.5 Postkoronarna jedinica II Tel: 366-23-78
1. Načelnik Prof. dr Predrag Mitrović
2. Glavna sestra VMS Miroslava Milošević

4.6 Kabinet za neinvazivnu dijagnostiku Tel: 366-23-30
1. Načelnik Prim. dr Jasna Kostić
2. Medicinska sestra- tehničar VMS Snežana Krstić

4.7 Kabinet za tromboembolizam i hemostazu
1. Šef
2. Medicinska sestra - tehničar

4.8 Kabinet za akutnu srčanu insuficijenciju
1. Šef Dr Ana Karadžić
2. Gl. sestra

4.9 Kabinet za bol u grudima
1. Šef Doc. dr Ratko Lasica
2. Glavna sestra Vms Mira Luković

5. ODELjENjE URGENTNE NEUROLOGIJE- VII odeljenje

1. Načelnik Prof. dr Dejana Jovanović
2. Glavna sestra VMS Nataša Milojković


5.1 Jedinica neurološke intenzivne nege Tel: 066 844-6559
1. Šef Mr sci. med. Ivana Berisavac
2. Glavna sestra VMS Dragana Ilić

5.2 Jedinica za moždani udar
1. Šef
2. Glavna sestra VMS Biljana Matijević

5.3 Jedinica poluintenzivne nege Tel: 366-23-83
1. Šef
2. Glavna sestra

5.4  Dijagnostički kabineti

Klinika za urgentnu hirurgiju

Telefon: 011 / 3618 - 444

DIREKTOR KLINIKE Prof. dr Pavle Gregorić
ZAMENIK DIREKTORА KLINIKE

GLAVNA SESTRA KLINIKE VMS Ljiljana Đukić
ZAMENIK GLAVNE SESTRE VMS Mirjana Pribićević 
TEHNIČKI SEKRETAR Brana Pušonja

PRIJEMNO TRIJAŽNA SLUŽBA UC
NAČELNIK Dr Dragoslava Marković
GLAVNA SESTR SLUŽBE VMS Biljana Petrović
ZAMENIK GLAVNE SESTRE SLUŽBE

REFERENTNI CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU ORGANA
RUKOVODILAC CENTRA: Doc. dr Zlatibor Lončar
GLAVNA SESTRA CENTRA: VMS Marija Đurić

ODELJENJE ZA TRANSPLANTACIJU JETRE
NAČELNIK ODELJENJA: Poslove obavlja Doc. dr Zlatibor Lončar
GLAVNA SESTRA ODELJENJA: VMS Marija Đurić
ŠEF INTENZIVNE NEGE NIVOA 3: Ass. dr Dušan Micić

ODELJENJE ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA
NAČELNIK ODELJENJA: Prof. dr Marina Savin

KABINET ZA KOORDINACIJU I PRIPREMU ZA TRANSPLANTACIJU
ŠEF KABINETA: Poslove obavlja Prof. dr Marina Savin

ODELJENJE TRANSPLANTACIONE  UROLOGIJE
NAČELNIK ODELJENJA: Prim. dr Čedomir Topuzović sci.med.
GLAVNA SESTRA ODELJENJA: VMS Slađana ĐurđevićPRIJEMNO TRIJAŽNA SLUŽBA
NAČELNIK SLUŽBE Ass. dr Vladimir Arsenijević
GLAVNI TEHNIČAR SLUŽBE VMS Jelena Jovanović

ODELJENJE  PRIJEMNO - TRIJAŽNE URGENTNE MEDICINE I OPSERVACIJE
NAČELNIK: Dr Marina Đikić
GLAVNA SESTRA

Opšta hirurška ambulanta

ŠEF HIRURŠKE AMBULANTE Dr Miomir Gvozdenović
GLAVNI TEHNIČAR AMBULANTE VMS Violeta Ivošević


Neurohirurška ambulanta
ŠEF AMBULANTE Dr Vesna Janošević
 GLAVNA SESTRA VMS Jelena Šuljmanac

Ortopedska ambulanta
ŠEF AMBULANTE Dr Goran Damnjanović
GLAVNI TEHNIČAR AMBULANTE Vms Divna Radenković

HIRURGIJA 1
NAČELNIK HIRURGIJE Doc. dr Krstina Doklestić
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 1 VMS Mirjana Pribićević

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 1 Ass. dr Goran Vuković
GLAVNA SESTRA ODELjENjA Vms Tanja Lazić
ŠEF ODELJENJA POLUINTENZIVNE NEGE 1 Ass. dr Dušan Micić 


Pult 366-2253

Intezivna nega 366-2639
Sekretarica 366-2257

HIRURGIJA 2
NAČELNIK HIRURGIJE 2 Prof. dr Željko Laušević
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 2 VMS Svetlana Kuzeljević

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 2 Dr Dragan Lazarević
GLAVNA SESTRA ODELjENjA VMS Dušica Jojić
ŠEF ODELJENJA POLUINTENZIVNE NEGE 2 Dr Miloš Raspopović

Pult 366-2253

Poluintezivna nega 366-2255
Sekretarica 366-2257

HIRURGIJA 3
NAČELNIK HIRURGIJE 3 Prof. dr Pavle Gregorić
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 3 VMS Katarina Zdravković

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 3 Ass. dr Vladimir Resanović
GLAVNA SESTRA ODELjENjA
ŠEF ODELJENJA POLUINTENZIVNE NEGE 3 Dr Vasko Tošić

Pult 366-2263

Poluintezivna nega 366-2261
Sekretarica 366-2260

HIRURGIJA 4
NAČELNIK HIRURGIJE 4 Prof. dr Tomislav Ranđelović
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 4 VMS Ivana Tejić

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 4 Dr Dušan B. Jovanović
GLAVNA SESTRA ODELjENjA VMS Vesna Sinđelić Milojević
ŠEF ODELJENJA POLUINTENZIVNE NEGE 4 Prim. dr Milan Todorović

Pult 366-2263

Poluintezivna nega 366-2266
Sekretarica 366-2263

CENTRALNA INTENZIVNA NEGA URGENTNE HIRURGIJE 066 844-6555

Odeljenje centralne intenzivne nege urgentne hirurgije
NAČELNIK ODELjENjA Prim. dr Dušan Jovanović

Intenzivna nega za torakoabdomenalnu i ortopedsku hirurgiju
ŠEF INENZIVNE NEGE Ass. dr Danijel Mijaljica

Intenzivna nega za MF traumatologiju
ŠEF INTENZIVNE NEGE Dr Goran Lazović
Sekretarica šoka 366-2292ODELjENjE CENTRALNE INTENZIVNE NEGE URGENTNE NEUROHIRURGIJE 066 844-6554
NAČELNIK ODELjENjA Dr Lidija Šarić

Ostali kadar Centralne intenzivne nege urgentne hirurgije obezbeđuje
SLUŽBA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJUM
CENTRA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJUNAČELNIK SLUŽBE Prof dr Vesna Bumbaširević
GLAVNA SESTRA SLUŽBE VMS Fatima Dolićanin

Odeljenje anesteziologije i reanimatologije
NAČELNIK ODELjENjA Dr Nataša Petrović
GLAVNA SESTRA SLUŽBE

Odeljenje anesteziologije pri OP sali
ŠEF ODSEKA Ass. dr Miodrag Milenović
GLAVNA SESTRA ODSEKA Vesna Momčilović

ODSEK REANIMATOLOGIJE PRI PRIJEMNOM ODELjENјU:

ŠEF ODSEKA Ass. dr Marija Milenković
GLAVNA SESTRA VMS Sanja Đošić

Odeljenje intenzivne terapije
NAČELNIK ODELjENjA Dr Biljana Damnjanović
GLAVNI TEHNIČAR ODELjENjA VMSSnežana Mesić

Odsek intenzivne terapije – septični
ŠEF ODSEKA Dr Jelena Vrućinić Kozić
GLAVNA SESTRA ODSEKA VMS Biljana Simić

Odsek intenzivne terapije – aseptični
ŠEF ODSEKA Dr Aleksandra Mladenović
GLAVNA SESTRA ODSEKA VMSTamara Marić

Odsek za kadaveričnu donaciju
ŠEF ODSEKA Dr Ksenija Petrović
GLAVNA SESTRA ODSEKA Jasmina Zdravković

Kabinet za konsultativne preglede
ŠEF KABINETA Dr Irena Jozić

ODELjENjE ZA NEUROTRAUMATOLOGIJU
NAČELNIK NH “E” ODELjENjA Dr Toplica Milojević
GLAVNA SESTRA VMS Olgica Stamenić

ŠEF INTENZIVNE NEGE Dr Vesna Janošević
GLAVNA SESTRA INTENZIVNE NEGE VMS Crnogorka Laušević

Pult 366-2341

Glavna sestra 366-2339
Šok E 066 844-6558

SLUŽBA ORTOPEDIJE, TRAUMATOLOGIJIJE I MIKROHIRURGIJE U
KLINICI ZA URGENTNU HIRURGIJU URGENTNOG CENTRA
NAČELNIK SLUŽBE Prof. dr Goran Tulić
(ujedno obavlja funkciju Zamenika direktora Klinike)
GLAVNA SESTRA SLUŽBE VMS Dragana Radusin


Pult 366-2250

Sekretarica 366-2242
MIKROHIRURGIJA 366-2330

Odeljenje za koštano zglobnu traumu
NAČELNIK ODELjENjA
GLAVNA SESTRA ODELjENjA VMS Kosana Jojić

Odeljenje za akutnu trauma kičmenog stuba
NAČELNIK ODELjENjA Ass. dr Slaviša Zagorac
GLAVNA SESTRA ODELjENjA

Odeljenje za rekonstruktivnu mikrohirurgiju i hirurgiju šake
NAČELNIK ODELjENjA Ass. dr Slađana Matić
GLAVNA SESTRA ODELjENjA VMS Miljana Jakovljević

Odeljenje intenzivne nege ortopedije
NAČELNIK ODELjENjA
GLAVNA SESTRA ODELjENjA posao obavlja VMS Dragana Radusin


OP BLOK 366-2018
NAČELNIK OP BLOKA Prim. dr Goran Kaljević

GLAVNA SESTRA OP BLOKA VMS Silvana Stevanović
GLAVNI INSTRUMENTAR


KABINET ZA PERFUZIJU ORGANA I SPASAVANjE KRVI
ŠEF KABINETA

KABINET ZA EKSPLANTACIJU I TRANSPLATACIJU ABDOMINALNIH ORGANA

Kabinet za minimalno invazivnu hirurgiju
ŠEF KABINETA Dr Mirjana Mihajlovski, mr. sci. med.

Kabinet za konsultativne preglede
ŠEF KABINETA

AMBULANTA ZA ONKOLOŠKI KONZILIJUM ZA OPŠTU, ABDOMINALNU I URGENTNU PATOLOGIJU
Medicinska sestra – tehničar VMS Terzić Margareta
Tehnički sekretar ambulante