Kurs kontinuirane medicinske edukacije prve kategorije pod nazivom: „Novi pravci u dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji i prevenciji bolesti zavisnosti“

Ovaj kurs održava se u okviru implementacije programa za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zaštite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lečenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obrazovalo je Posebnu radnu grupu za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zaštite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lečenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti. Predsednik te Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja je prof. dr Ivan Dimitrijević, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet Beograd.

Aktivnosti Radne grupe odvijaju se po fazama:

Prva faza: Izrada plana i programa edukacije i organizovanje uvodne prezentacije za predstavnike zdravstvenih ustanova svih okruga na teritoriji Republike Srbije
Druga faza: Istraživanje nivoa znanja i zainteresovanosti lekara i zdravstvenih radnika u oblasti dijagnostike, lečenja i prevencije bolesti zavisnosti. Primeniće se posebno konstruisani upitnik.
Treća faza: Implementacija programa kontinuirane edukacije u svim okruzima Republike Srbije, uz učešće najeminentnijih stručnjaka iz ove oblasti. Biće predložena literatura iz oblasti bolesti zavisnosti, uz savremene, multimedijalne metode edukacije, prikaze slučajeva, radionice i dr. Organizovaće se i edukacija edukatora, koji će uz stručnu superviziju i učešće Radne grupe, sprovoditi edukaciju na terenu.
Četvrta faza: Evaluacija rezultata edukacije sa izveštajem Radne grupe Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Posebna radna gupa je počela sa radom septembra 2015. godine.

Inicijalni sastanak Posebne radne grupe i direktora domova zdravlja i opštih bolnica održan je 18. novembra 2015, u Palati „Srbija“, čime su zvanično počele aktivnosti na realizaciji navedene edukacije.