Poliklinika

Višegradska 26, 11000 Beograd, RepublikaSrbija
Тel: 011/3663240, 011/3615618, Fax:011/3612414
Е – mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Obaveštenje o radu Poliklinike UKCS tokom rekonstrukcije zgrade Poliklinike
(Tabela sa rasporedom novih lokacija i brojevima telefona službi Poliklinike)

Poliklinika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

S poštovanjem,
Uprava Poliklinike

PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI UKCS

Pregledi u Poliklinici se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Termine za preglede kreira svaka Klinika u skladu sa rasporedom rada lekara u ambulantama i raspoloživim kadrom.

Prve preglede zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA iz Doma zdravlja ili iz ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja ili je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u UKCS, prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom koja je definisana za svaku specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA iz UKCS nakon završenog pregleda,, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa koji iznosi 6 meseci, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

ORGANIZACIONA STRUKTURA POLIKLINIKE:

UPRAVA POLIKLINIKE

Direktor Poliklinike
Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615618, 3662817

fax: 3612414

Zamenik direktora
tel: 3615618

Sekretar direktora

tel: 3615618, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

Vss Senka Stojanović
tel: 3662814 fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasmina Vukojević

tel: 3663240, 3615618

I ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE UKCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom                              
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3662172
Glavna sestra: Vms. Svetlana Popović: tel: 3662172

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik: 
Glavna sestra: Vms Jasmina Kovandžić
tel: 3662833 fax: 3612414,

Odeljenje za naučno istraživački rad, obrazovno nastavnu delatnost i ljudske resurse
Načelnik: Prof. dr Miloš Žarković

Odsek za kliničku farmakologiju

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE UKCS

Klinika za alergologiju i imunologiju

Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić
Odgovorna sestra: Danijela Živković

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju
Načelnik: Prim. dr sci. med. Ilijas Činara
Glavna sestra: Vms Kostić Snežana

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
NačelnikCentra:
Glavna sestra : 

I Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik : Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković
Glavna sestra: Vms Mira Ivanović

II Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Prof. dr Dragan Popović
Glavni tehničar: Vmt Slobodan Perak

III Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Dr Tanja Cvejić-Pašić
Glavna sestra: Vms Zlata Stefanović

Ambulanta Klinike za grudnu hirurgiju tel:

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju
Načelnik: Dr Branislav Lazić
Glavna sestra: Vms Marijana Matić

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma I ambulanta multidisciplinarnog Centra za gojaznost
Načelnik: Višinaučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
Glavna sestra: Vms Vesna Stojanović

Dijagnostičko - poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Stojanov
Glavna sestra: Milica Marinković

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Doc. dr ilija Bilbija
Glavna sestra: Vms Snežana Matić

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass. dr Aleksandra Radojčić
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prim. dr  Nataša Jovanović
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković

Dnevna bolnica Klinike za nefrologiju
Načelnik: Doc. dr  Mirjana Laušević
Glavna sestra: Vms Božica Stupar

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović
Glavna sestra: Vms Snežana Rajković

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Doc. dr Spasoje Popević
Glavna sestra: Vms Elmira Kojčin

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof.dr Aleksandar Vuksanović
Glavna sestra: Vms Svetlana Marsenić

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra:
Glavna sestra: Vms Slađana Božović
Šef ambulante:

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić
Glavna sestra: Vms Danijela Radivojević

Odeljenje reanimatologije i ambulantne anesteziologije u Centru za polikliničku delatnost-Poliklinika
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević
Glavna sestra: Vms Nevena Radetić

Ambulanta za bol tel:
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol UKCS.

Služba za polikliničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković                                  
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof. dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof.dr Goran Milašinović     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof.dr Dragan Mašulović

Glavni tehničar: Vmt Dragiša Karabašević

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane.

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: Vlt Vesna Marić

Odsek za fakturisanje, kontrolu i statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić

Odeljenje za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković 

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator: Slaviša Stupar, tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove                             
Šef odseka: Dragan Đurđević: 3663000

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić

III  CENTRI  UKCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković 
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković

Centar za nuklearnu medicinu
Direktor: Prof. dr Vera Artiko, tel: 3615641; 3663353
Glavna sestra: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal UKCS

 

Pejsmejker centar

PEJSMEJKER CENTAR
“Prof. dr Milan-Bane Đordjević”
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, K.Todorovića 8, SRBIJA
Tel: 011 361 56 21   Fax: 011 361 56 30


Direktor Pejsmejker centra
Prof. dr Goran Milašinović

Kontakt telefoni: 011/3629-024; Fax: 3615-630

Zamenik Direktora Pejsmejker centra
Prof. dr Siniša U. Pavlović

Kontakt telefon/fax: 011/3629-095

Glavna sestra Pejsmejker centra
Vms, Vesna Vratonjić

Kontakt telefon: 011/361-5621

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova
Dragica Novaković

Kontakt telefon: 011/3629-024

Obaveštenje za pacijente Pejsmejker centra

Zbog rekonstrukcije Poliklinike, sve kontrole pejsmejkera kao i procene za ugradnju pejsmejkera obavljaće se u ambulanti Pejsmejker centra u zgradi bivše II Hirurške klinike.

Kontakt telefoni  za ambulantne preglede u Pejsmejker centru su:
011/366-3691; 061/692-3086; 061/692-3087

Organizacione jedinice Pejsmejker centra

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje PMC (u zgradi Poliklinike KCS – I sprat)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Goran Milašinović
Glavna sestra odeljenja - Vms Jelena Tomić
Kontakt telefon: 011/3615-621 Fax: 011/361-5630

Kliničko odeljenje sa poluintenzivnom negom PMC (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Dr Bratislav Kirćanski
Kontakt telefon: 3629-096
Glavna sestra odeljenja – Vms Neda Cicović
Kontakt telefon: 366-3694

Odeljenje – Operaciona sala sa angio salom PMC  (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Siniša Pavlović
Glavna sestra odeljenja – Vms Radmila Filić
Kontakt telefon: 366-3697

Informacije o načinu zakazivanja pregleda

Kardiološki pregledi  i ekspertski elektrofiziološki pregledi sa procenom za ugradnju pejsmejkera obavljaju se u Poliklinici, I sprat od 08-15 h. Zakazivanje pregleda vrši se elektronskim putem od strane izabranog lekara iz doma zdravlja.


Prva kontrola pejsmejkera se ne zakazuje, za prvu kontrolu izdaje se uput bez termina od strane nadležnog izabranog lekara za ambulantno specijalistički pregled.

Svaka naredna kontrola pejsmejkera  se zakazuje elektronskim putem i obavljaju se svakog radnog dana u Poliklinici, I sprat,  od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.

Na pregled je neophodno poneti overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, raniju medicinsku dokumentaciju.

Ukoliko je bolesniku u ambulanti postavljena indikacija za ugradnju trajnog pejsmejkera, bolesnik dobija pisanu informaciju za pacijente (u prilogu dostavljamo izgled pisane informacije)

Nakon bolničkog lečenja bolesniku se izdaje otpusna lista na čijom poledjini se, takodje, nalazi uputstvo za pacijente o načinu života sa pejsmejkerom (prilog – uputstvo za pacijente).

INFORMACIJA ZA PACIJENTE PEJSMEJKER CENTRA

Zakazivanje bolničkog lečenja za ugradnju trajnog pejsmejkera vrši se nakon postavljanja indikacije u ambulanti Pejsmejker centra.

Datum prijema u bolnicu zakazati na telefon 3629-023 (sestri Nedi Cicović).Na dan prijema doći u Institut za kardiovaskularne bolesti KCS – Pejsmejker centar (bivša II Hirurška klinika), Beograd, ul. Koste Todorovića br 8,  u 7.30 h ujutru.
Poneti:

 • overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
 • uput za bolničko lečenje (ukoliko je bolesnik iz unutrašnjosti uput mora miti overen od strane nadležnog Fonda)
 • kompletnu medicinsku dokumentaciju (lekarske izveštaje, otpusne liste, EKG zapise, 24-h EKG Holter)
 • pribor za ličnu higijenu (dvodelna pižama na raskopčavanje, papuče, peškir, plastična čaša, pasta i četkica za zube, češalj....).
NAPOMENA:  Ukoliko bolesnik uzima Andol, Aspirin, Ticlodix, Plavix, Brufen…. obavezno prestati sa uzimanjem leka 4-5 dana pre prijema u bolnicu!
 Ako bolesnik uzima antikoagulantnu terapiju (Sintrom, Farin, Pelentan, Sincoum4) neophodno je da se bolesnik obavezno  javi telefonom radi dogovora oko privremenog prestanka uzimanja leka.

Republičko Ministarstvo zdravlja je propisalo zakonsku participaciju za sav ugradni materijal koja je 5% od vrednosti ugradnog materijala, tako da participacije za pejsmejkere se kreću od 4.000-20000 dinara, osim za kardioverter defibrilatore i multisajt pejsmejkera za koje je participacija 30.000,oo dinara. Visina particpacije za pejsmejker se odredjuje na osnovu tipa pejsmejkera – u zavisnosti od dijagnoze.  Participacija se plaća na dan otpusta iz bolnice.

Bolesnik može biti oslobodjen od participacije samo na osnovu potvrde koja ga oslobadja od iste (izdaje DZ).

Na dan prijema NEMOJTE doručkovati, piti kafu, čaj i lekove.

PEJSMEJKER-UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Vaš pejsmejker je svojom modernom konstrukcijom zaštićen od uticaja koju bi mogli izazvati električni aparati. Većina električnih uređaja sa kojima dnevno dolazite u kontakt sasvim je sigurna i neće ometati rad Vašeg pejsmejkera.

Bez straha možete upotrebljavati uobičajene kućne aparate na struju, kao što su:
 • mikrotalasna pećnica
 • televizori, radioaparati, stereo uređaji te njihovi daljinski upravljači,
 • prenosivi kućni telefoni i mobilni telefoni,
 • kompijuteri, video i kompijuterske konzole za igru,
 • stoni električni aparati (mikser i sl.)
 • ručni električni aparati (fen, brijači aparati, uvijači za kosu),
 • veliki električni uređaji (mašina za veš, električne peći),
 • usisavači za prašinu,
 • električni pokrivači i jastuci,
 • električni noževi,
 • oprema za rad u bašti i
 • uređaji za otvaranje garažnih vrata.
Da biste opasnost od interferencije sveli na minimum, električne uređaje držite malo podalje od tela, odnosno najmanje 20 cm od svog pejsmejkera.

Pri korištenju GSM mobilnih telefona nisu potrebne nikakve posebne mere opreznosti budući da Vam je ugrađen najsavremeniji tip pejsmejkera. Telefon se jedino ne sme držati u džepu tačno iznad pejsmejkera. Električni stimulator srca sadrži filter koji omogućuje da se bez ikakve interakcije koriste svi modeli mobilnih telefona.

Električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama
Ukoliko zadovoljavaju savremene sigurnosne standarde, električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama neće interferirati s Vašim pejsmejkerom. Uređaji o kojima je ovde reč obuhvataju:
 • električne pisaće mašine i personalne računare,
 • fotokopir aparate, telefaks uređaje,
 • električni alat za obradu drveta,
 • električni alat za obradu metala.
Izbegavajte sledeće moguće izvore električne interferencije:
 • električna oprema za zavarivanje velike snage,
 • dielektrični grejači, kakvi se u industriji koriste za savijanje plastike,
 • električne čelične peći,
 • odašiljači velike jačine,
 • unutrašnjost transformatorskih stanica i energetskih postrojenja
Slobodno se krećite u blizini dalekovoda.

Dozvoljeno je vršiti preglede rentgen aparatom, ultrazvukom, skenerom (CT), ali nisu dozvoljeni pregledi magnetnom rezonancom.

Ne prolaziti kroz detektor za oružije i metal koji se nalaze na aerodromima, u policijskim stanicama, sudovima kao i drugim objektima koji su obezbeđeni ovakvim uređajima. Potrebno je pokazati internacionalnu identifikacionu karticu pejsmejkera (koja se dobija na prvoj redovnoj kontroli) nakon čega će Vas služba obezebeđenja pregledati ručno.

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

OSNOVNI PODACI, STRUKTURA I KONTAKTI
Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju
Pasterova 2
11000 Beograd.
Tel/fax: 011 3615605
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Rukovodilac Centra
Doc.
dr Sanja Tomanović -Vujadinović – 011/3615-605, 366-23-46


Zamenik Rukovodioca Centra
Prim. dr sci. med.
Nevena Krstić 011/366-23-46


Zamenik Rukovodioca Centra

Prof.
dr Nataša Mujović

Zamenik Rukovodioca Centra
Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović 011/366-35-05

Glavni terapeut Centra
VFT Snežana Blagojević 011/366-23-45

SLUŽBA AMBULANTNO – POLIKLINIČKE REHABILITACIJE
Načelnik Službe – Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Glavni terapeut Službe – VFT Svetlana Zečević

ODELJENJE ZA TERAPIJU
Načelnik odeljenja – Doc. dr Una Nedeljković
Odgovorni terapeut– VFT Jelena Ognjanović – 011/366-23-48

ODSEK ZA AMBULANTNO – POLIKLINIČKU DIJAGNOSTIKU
Šef odseka - Dr Branka Mladenović

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Načelnik odeljenja – Prim.dr Mirjana Manojlović Opačić
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Radmila Ristić

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U PULMOLOGIJI, GRUDNOJ HIRURGIJI I ORL MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI
Načelnik odeljenja -  Prof. dr Nataša Mujović
Glavni terapeut Odeljenja - VFT Jasna Marković

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U KARDIOVASKULARNOJ HIRURGIJI I GINEKOLOGIJI
Načelnik odeljenja -  Prim. dr sci. med. Nevena Krstić
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Branka Drača

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U NEUROHIRURGIJI
Načelnik odeljenja -  Doc.dr Anđela Milovanović
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Dušica Đorđević

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE URGENTNIH STANJA
Načelnik odeljenja – Doc. dr Sanja Tomanović Vujadinović
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Vladimir Ristić

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U NEUROLOGIJI, PSIHIJATRIJI I INFEKTOLOGIJI
Načelnik odeljenja - dr Aleksandra Jovanović Horvat
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Tanja Zečević

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U DIGISTIVNOJ HIRURGIJI, UROLOGIJI I PLASTIČNOJ  HIRURGIJI
Načelnik odeljenja – Mr. sci. med. dr Ljubomir Đurašić – 011/366-23-47
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Dušan Popović

ODELjENjE DNEVNE BOLNICE ZA RESPIRATORNU REHABILITACIJU
Načelnik Odeljenja - Prof.dr Nataša Mujović
Glavni terapeut Odeljenja - VFT Marković Jasna

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE

Načelnik  Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Dijana Ilić, master mendžer u sistemu zdravstvene zaštite - 011/366-23-46; 011/3615-605

Informacija o načinu zakazivanja pregleda  specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Prvi pregled pacijenata u ambulantno polikliničkom delu se od 01. septembra 2016.godine zakazuje isključivo elektronskim putem preko informacionog sistema „IZIS“. Potrebno je da se pacijenti obrate ordinirajućem lekaru opšte medicine u nadležnom Domu zdravlja.
Napominjemo da je prilikom dolaska na zakazani prvi pregled potrebno poneti zdravstvenu knjižicu, uput iz Doma zdravlja i/ili nadležnog Fonda kao i dokumentaciju o ranijim pregledima i lečenju.

ZAKAZIVANJE ELEKTROMIONEUROGRAFIJE

EMNG pregled se zakazuje isklјučivo elektronskim putem preko informacionog sistema „IZIS“.

Za zakazivanje je neophodno imati:

 • Izveštaj lekara specijaliste koji je indikovao EMNG pregled
 • Uput za EMNG pregled (EMNG kabinet, Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKCS)

Pacijenti sa novonastalom paralizom nerva javlјaju se odmah lekaru u Kabinetu radi dogovora.

Ležeći pacijenti sa odelјenja Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (hitan EMNG sa odelјenja) imaju prednostu odnosu na već zakazane ambulantne pacijente.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je organizaciona jedinica KCS i nastavna baza Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću. Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je prostorno smešten u 18 objekata u KCS i sastoji od Odeljenja u okviru kojih se nalaze Odseci i Kabineti.

U Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, za stacionarne i ambulantne pacijente. Pružanje radioloških usluga u Centaru za radiologiju i magnetnu rezonancu obavlja se organizovano u toku 24 časa, tokom cele godine.


ZAKAZIVANJE PREGLEDA:

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE DIJAGNOSTIČKIH USLUGA i to:

 • MSCT dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostike
 • Klasična radiološka dijagnostika
 • Interventne radiološke procedure

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda. Navedene dijagnostičke procedure za ambulantne pacijente, obavezno se zakazuju kroz informacioni sistem (IZIS).

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA MAGNETNOM REZONANCOM


Obaveštavamo Vas da se do ublaženja trenutnih epidemioloških mera obustavlja zakazivanje ambulantnih pregleda u Odeljenju magnetne rezonance.

Zbog specifičnosti radioloških pregleda, u Odeljenju magnetne rezonance, Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, ambulantni pregledi pacijenata, se ne mogu zakazati telefonom već isključivo ličnim dolaskom (pacijent ili lice koje poseduje dokumentaciju i upoznat je sa stanjem pacijenta).

Za zakazivanje pregleda neophodno je da pacijent poseduje sledeću dokumentaciju:

 1. overenu zdravstvenu knjižicu
 2. uput izabranog lekara (overen od strane lekarske komisije ukoliko pacijent nije osiguranik Filijale za Grad Beograd), i
 3. nalaz lekara specijaliste koji zahteva određeni radiološki pregled
 4. ostalu medicinsku dokumentaciju (nalaze lekara specijalista, rtg. snimke, CT snimke i sl.), vezano za dijagnostiku koja je prethodila zahtevanom radiološkom pregledu, a odnosi se na oboljenje zbog kojeg se zahteva pregled.

Zakazivanje MR pregleda centralnog nervnog sistema (glava, kičmeni stub) se može obaviti svakog radnog dana od 13 - 14 sati u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

Ostali MR pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 9 – 10 h u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.

U Odeljenju magnetne rezonance pregledi se zakazuju u skladu sa Pravilniko o listi čekanja.

Referentni Centri za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u
Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu

Ukazom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 29.04.2021. godine, doneta je odluka o formiranju Referentnih Centara za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu.

Pregled srca na magnetnoj rezonanci počeo je da se izvodi 08.11.2006.godine u Kliničkom centru Srbije. To je bio prvi pregled te vrste ne samo u Srbiji, već i u regionu. Zahvaljujući sve većoj primeni ove metode u kliničkoj praksi, zapaža se trend značajnog povećanja broja pacijenata, tako da je broj pregleda na mesečnom nivou 45-50, što je na godišnjem nivou do 600 pregleda, sa tendencijom daljeg povećanja. Takodje, kod nas je uradjen prvi put u Srbiji stres test sa adenozinom na magnentoj rezonanci kod pacijenta sa hroničnom ishemijskom bolešću. Prof. Ružica Maksimović je uvela ove metode, publikovala radove u referentnim internacionalnim časopisima i održala niz predavanja na nacionalnim i internationalnim kongresima. Naši lekari i tehničari su obučeni za sve elemente pregleda u Univerzitetskom Kliničkom centru ali i u referentim centrima u Evropi. S druge strane, zahvaljujući vrhunskom radu, edukovanom kadru, tehničkim mogućnostima i velikom broju pacijenata, u Centru se vrši edukacija lekara iz drugih centara. U Centru za radiologiju i magnetnu rezonacu se nalazi vrhunska oprema za pregledanje pacijenata za magnetnu rezonancu srca, aparati od 1,5 i 3,T, kao i softverski paketi za naknadnu obradu dobijenih podataka/postprocessing.

Pod rukovodstvom Prof. dr Dragana Mašulovića, od 1992. godine izvode se minimalno invazivne i intereventno radiološke procedure na heptobilijarnom traku. Broj različitih novih procedura, na ovom sistemu, na dnevnom nivou je između 8 i 10. Ta brojka na mesečnom nivou kreće se između 160 i 230, a godišnje se izvede oko 2500 novih procedura. Broj kontrolnih pregleda i korekcija ranije izvedenih procedura je približan. Veći broj interventnih procedura na ovom sistemu izveden je prvi put u Srbiji a neke čak i u regionu. Tu se prevashodno misli na primenu različitih tipova metalnih stentova u lečenju opstrukcija u bilijarnom sistemu različite etiologije, embolizacije u arterijskom i venskom sistemu i različite tipove termalnih ablacija. Radiolozi ovog Odseka imaju značajna isksustva u primeni čak i najnovijih tehnika termalne ablacije, kako u oblasti hepatobilijarnog trakta tako i u drugim organskim sistemima gde se ove metode mogu primeniti. Veći broj radiologa iz zemalja u okruženju edukovao se u našem centru. Univerzitetski Klinički centar Srbije raspolaže svim neophodnim uslovima u pogledu aparature, materijala i kadra za uspešno izvodjenje ovih procedura a edukacija kadra obavljena je u najvećim svetskim centrima za ovu oblast. Prof. Mašulović je bio predavač po pozivu na mnogim domaćim i inostranim skupovima, dobitnik je priznanja iz radiologije i organizator više skupova iz ove oblasti na nacionalnom i internacionalom nivou. Objavio je više radova u relevantnim nacionalnim i internacionim časopisima.

Ovom odlukom Ministarstva zdravlja, prepoznata je uloga, mesto i značaj Univerzitetskog Kliničkog centra u edukaciji kadra i unapredjenju zdravstvene zaštite pacijenata. Uvodjenje novih procedura i unapredjenje i poboljšanje rada, predstavljaju naše trajne ciljeve. Zahvaljujući obučenosti kadra i kontinuiranoj edukaciji, raspoloživim tehničkim mogućnostima, broju pregleda na mesečnom i godišnjem nivou, sa ponosom možemo da kažemo da je Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije lider ne samo u Srbiji već i u regionu u oblasti magnentne rezonance srca i intervente radiologije hepatobilijarnog trakta, a na dobrobit naših pacijenata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO
Direktor:
Prof. dr Dragan Mašulović

Zamenik direktora:
Prof. dr Biljana Marković Vasiljković,

Pomoćnik direktora:

Prof.dr Ruža Stević

Pomoćnik direktora:

Dr Aleksandar Radević,

Glavni radiološki tehničar:

Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova

Biljana Ivković, dipl.ecc

ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE


Načelnik Odeljenja

Prim.dr Slobodan Lavrnić 3615554

Glavni rdg. tehničar Odeljenja
Branislav Homšek, spec.struk.med.radiol 3615554

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema
Šef Odseka
Dr Dušan Damjanović 3615554
Glavni rad. tehničar
Zoran Vojinović 3615554

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa i lokomotornog sistema

Šef Odseka
Prof. dr Ružica Maksimović 3615554
Glavni rad. tehničar
Saša Škodrić, spec.struk.med.radiol 3615554

3. Odsek za primenu i razvoj naprednih dijagnostičkih tehnika

Šef Odseka
Svetlana Gavrilović 3615554

ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Dr Milica Stojadinović 3662318

Gl. rad. tehničar Odeljenja

Igor Pejović 366 2318, 366 2447

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema
Šef Odseka
Ass. Dr Kristina Davidović 3662318
Glavni rad. tehničar
Nemanja Đorđević 3662318, 3662447

2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa

Šef Odseka
Dr Sanja Jovanović 3662318, 3662195
Glavni rad. tehničar
3662447, 3662318

ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Dragan Mašulović 3663076

Gl. rdg. tehničar Odeljenja

Dragiša Karabašević 3663226

1. Odsek interventne radiologije
Šef Odseka
Prof.dr Dragan Mašulović 3663076
Glavni rad. tehničar Odseka
Branko Milentijević 3663076

2. Odsek imidžing radiologije
Šef Odseka
Dr Nemanja Menković 3663457
Glavni rad. tehničar Odseka
Dragiša Karabašević 3663226

Kabinet CT dijagnostike 3663457

Kabinet ehotomografske dijagnostike
3663455, 3663401

3. Odsek za klasičnu radiologiju
Šef Odseka
Dr sci. med. dr Vesna Vilendečić 011 366 3401
Glavni rad. tehničar Odseka
Svetlana Đorđević 3663338

ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE

Načelnik Odeljenja

Prof. dr Ruža Stević 3663494

Glavni rad. tehničar Odeljenja

Milan Nikolić 3663102

1. Odsek digestivne radiologije

Šef Odseka
Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović 3663746
Glavni rad. tehničar Odseka
Mirjana Stojković 3663746

2. Odsek kardiovaskularne radiologije

Šef Odseka
Prim. dr Momčilo Čolić 3663680
Glavni rad. tehničar Odseka
Biljana Đurevska 3663929

3. Odsek mišićno-skeletne radiologije

Šef Odseka
Dr Goran Marinković 3663502
Glavni rad. tehničar Odseka
Zoran Nježić 3663502

4. Odsek neuroradiologije

Šef Odseka
Prim.dr.sci. med. Svetlana Milošević-Medenica 3662523
Glavni rad.tehničar Odseka
Suzana Ćirić 3662537

Kabinet za neinvanzivnu radiologiju 3662523, 3064264, 3064215

Kabinet za invanzivnu i interventnu radiologiju
3662526

5. Odsek urogenitalne radiologije
Šef Odseka
Prof. dr sci. med. Biljana Marković 2657700
Glavni rad. tehničar Odseka
Zlatica Mušurinski 2657700

Kabinet radiologije u urologiji 2657700

Kabinet radiologije u ginekologiji
3663571

6. Odsek internističke radiologije
Šef Odseka
Prof. dr Ruža Stević 3663494
Glavni rad. tehničar Odseka
Sanja Knežević 3663494

Kabinet pulmoradiologije 3663494

Kabinet radiologije u alergologiji, imunologiji, hematologiji i gastroenterologiji
3663705

Kabinet endokrinološke radiologije 3639738, 3639739


Kabinet radiologije infektivnih bolesti
2683366 lok. 27

Potkategorije