Delatnost

Dijagnostika

 • rentgen dijagnostika (IVU još uvek predstavlja standardnu proceduru za prikazivanje raznih bolesti urinarnog trakta)
 • ultrazvučna dijagnostika
 • endoskopska dijagnostika
 • ureterorenoskopija
 • nuklearne medicine
 • primena različitih biohemijskih analiza (tumorskih markera - PSA, AFP, betaHCG,....)
 • dijagnostičke laparoskopske procedure
 • multidisciplinarna dijagnostika poremećaja mokrenja
 • testova za ispitivanje inhibitore i promotera kristalizacije
 • perkutana nefrostomija i perkutana drenaža retroperitonealnog prostora
 • Kompjuterizovana tomografija - CT - urografija
 • MR, a u novije vreme i pozitron- emisiona tomografija - PET
 • citogenetsko ispitivanje, ispitivanje antispermatozoidnih antitela, elektronska mikroskopija spermatozoida
 • histohemijske, ex tempore i imunofluorescentne analize


Terapija (hirurška, endoskopska i drugi terapeutski postupci)

Na Klinici se radi kompletna hirurgija oboljenja urogenitalnog trakta (transplantacija bubrega, radikalna nefrektomija, konzervirajuće operacije na bubregu, radikalna prostatektomija, TUR-a prostate, radikalna cistektomija, ortotopske urinarne derivacije, ilealna neovesica, TUR tumora mokraćne bešike, “nerv-sparing” operacije, parcijalne nefrektomije kod tumora bubrega, minimalno invazivna hirurgija u lečenju inkontinencija muškaraca i žena, hirurgija uretre, retroperitonealna limfadenektomija kod tumora testisa, hirurško rešavanje fistula, perkutane nefrostomije, ureterorenoskopske procedure, TRUS biopsije prostate, ESWL, litotripsija, minimalno invazivna hirurgija - laparoskopska hirurgija).

Prikaz prosečnog godišnjeg rada Urološke klinike

Vrsta usluga

Ukupno (godišnje)

Ambulantni pregledi

23.176

Ultrazvučni pregledi

4.788

Endoskopski pregledi

5.076

U K U P N O

33.040

 Vrsta intervencija

 

Uradjeno

Otvorene

1.461

Endoskopske

2.968

Transplantacija bubrega

27

Ekstrakorporalna litotripsija

580

U K U P N O

5.037

 

Osnovni podaci, struktura i kontakti

Direktor Klinike za urologiju Prof. dr Zoran Džamić
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Centrala: 011 2658 956

Tehnički sekretar
Slavica Lisičić
Kontakt tel/fax: 011-2688-553


Zamenik direktora

Kontakt tel. 011/2659-460

Pomoćnik direktora
Dr Tomislav Pejčić klinički ass.
Kontakt tel. 011-366-2422

Glavna sestra VMS Dragana Đorđević
Kontakt tel.011-2659-176

Načelnik odeljenja za administrativne i nemedicinske poslove
Gordana Ivković
Kontakt tel. 011-2682-685

Referent radnih odnosa
Suzana Petrović
Kontakt tel. 011-2686-526

Edukator zdravstvene nege
VMS Valentina Petković
Kontakt tel.011- 2658-956/lok.112

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Načelnik
Prof.dr Aleksandar Vuksanović
Glavna sestra
VMS Svetlana Žeželj
Kontakt tel.011-366-30-62, 011-361-56-24

Ambulantno-polikliničko odeljenje
Načelnik
Prof. dr Dejan Dragičević
Kontakt tel.011- 366-30-62

Odeljenje dnevne bolnice sa hemoterapijom i endoskopsko dijagnostičkim procedurama
Načelnik
Prim. dr Aleksandar Janjić
Kontakt tel. 011-366-30-75

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja
Načelnik
Prof. dr Cane Tulić
Kontakt tel.011- 366-30-62
Šef ambulante
Prim. dr Mirko Jovanović
Kontakt tel. 011-366-30-62
Glavna sestra
VMS Slađana Božović
Kontakt tel. 011-366-30-62

CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA
Načelnik
Prim. dr Čedomir Topuzović
Kontakt tel./faks 011- 3616-453

Posttransplantaciono odeljenje – poluintenzivna nega, hemodijaliza – intenzivna nega
Glavna sestra
VMS Slađana Đurđević
Kontakt tel. 011- 2657-701, 011- 2656-261

Odeljenje intenzivne nege
Načelnik
Prof. dr Radomir Naumović,
Kontakt tel. 011-3616-453
Glavna sestra
VMS Gorica Grubor

Kontakt tel. 011- 2685-391

Odeljenje I
Načelnik
Prof.dr Miodrag Aćimović
Kontakt tel.011- 2656-261
Glavna sestra
VMS Snežana Lipovac
Kontakt tel.011-2658-956/lok. 109

Odeljenje II

Načelnik
Prof. dr Dragica Milenković-Petronić
Kontakt tel.011-2658-956/lok.105

Odeljenje III poluintezivna nega

Načelnik
Prof. dr Zoran Džamić
Kontakt tel.011- 2658-956/lok 105

Odeljenje IV – intezivna nega, polihemioterapija
Načelnik
Prof. dr Đorđe Nale
Kontakt tel. 011-2659-773
Glavna sestra
VMS Vesna Božanić
Kontakt tel. 011- 366-24-05

Odeljenje V

Načelnik
Dr Milutin Kozomara
Kontakt tel.011- 2659-773
Glavna sestra
VMS Svetlana Pejčić
Kontakt tel.011-366-24-28

Odeljenja VI urgentna urologija, urgentna ambulanta – opšta nega

Načelnik
Dr Tomislav Pejčić klinički ass.
Glavna sestra
VMS Slađana Kantar
Kontakt tel.011- 366-24-22

Operacioni blok i Odeljenje intezivne nege

Načelnik
Prof. dr Nebojša Bojanić
Kontakt tel. 011- 2659-275
Glavna sestra Operacionog bloka
VMS Zorica Tepavčević
Kontakt tel.011- 2659-275; 011-2658-956/lok.110
Glavna sestra Intenzivne nege
VMS Dragana Šljukić
Kontakt tel.011- 2659-275; 011-2658-956/lok.108

Odsek za endoskopsku i ultrazvučnu dijagnostiku i laparoskopsku hirurguju
Kontakt tel.011- 2658-956/lok.104; 011-2659-773

Kabinet za endoskopsku dijagnostiku i terapiju

Kontakt tel.011- 2658-956/lok.104; 011-2659-773

Kabinet za ultrazvuk

Kontakt tel.011- 2658-956/lok.104; 011-2659-773

Kabinet za terapiju bola

Kontakt tel.011- 2658-956

Odsek za naučno-istraživački rad i nastavu
Kontakt tel. 011-2656-277
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SLUŽBE KLINIKE ZA UROLOGIJU

Biohemijska laboratorija

Dr. sci ph Daniela Bartolović
Kontakt tel.011- 2658-273

Odeljenje anestezije

Prof. dr Nebojša Lađević
Kontakt tel.011- 362-11-57; .011- 2659-275

Histopatološka laboratorija
Dr Milica Čekerevac
Kontakt tel.011- 366-22-39; 011-366-22-38

Uroradiologija

Doc. Mr Biljana Marković
Kontakt tel.011- 2657-700

Apoteka

Borka Gavrić mr. pharm.
Kontakt tel.011-2687-001

Na Urološkoj klinici se primenjuju dijagnostičke i terapijske procedure koje se primenjuju u najvećim svetskim urološkim centrima.

ZAKAZIVANjE PREGLEDA

Zakazivanje pregleda vrši izabrani lekar opšte prakse preko IZIS-a, sa nalazom i mišlјenjem izabranog lekara opšte prakse i minimumom dijagnostičkih nalaza (ultrazvučni pregled, labaratorijski nalazi-krvna slika, urea, kreatinin, glikemija, urin i po potrebi i urinokultura)

Zakazivanje konzilijarnih pregleda (uro-onkoloških sredom, uroloških petkom i konzilijuma za kalkulozu ponedelјkom) vrši lekar specijalista urolog preko IZIS-a.

Zakazivanje endoskopskih procedura, TRUS biopsije prostate i dostupnih urodinamskih ispitivanja vrši urolog KCS, tokom ambulantnog pregleda.

Informacije za patohistološke nalaze tel. 2658-003 od 12 do 14 časova

Konzilijum

Postovane kolege,

U skladu sa novim odredbama rada Urološko – Onkološkog Konzilijuma Kliničkog Centra Srbije, obaveštavamo vas da je neohodno da uz svu prateću dokumentaciju obavezno popunite formular sa svim traženim informacijama.

Pacijenti koji ne budu imali popunjen formular, biće vraćeni, i to će se smatrati lekarskom greškom. Molimo vas da pažljivo pročitate koje su sve informacije potrebne da budu navedene u formularu.

Formular sa uputstvom za popunjavanje, kao i formular koji treba popuniti možete preuzeti sa web stranice Klinike za Urologiju KCS.

Formular sa uputstvom za popunjavanje – u poljima koja treba popuniti postoje pitanja na koja treba odgovoriti, tj, uneti tražene podatke

Obaveštenje lekarima koji šalju pacijente na Urološko – Onkološki Konzilijum – navedene su smernice u vezi sa razlozima upućivanja

Formular za popunjavanje – prazan formular koji možete skinuti sa našeg sajta i direktno u njega na računaru uneti tražene podatke (polja za unošenje podataka mogu se slobodno povećavati, i zato ne predlažemo da štampate formular pre popunjavanja)

Važna napomena je da kod pacijenata sa karcinomom prostate uz popunjen odgovarajući formular, obavezno treba popuniti i sledeća dva formulara: Osnovne informacije o pacijentu i Evidencija u toku terapije kod pacijenata koji primaju LHRH.

Molimo vas da se pridrzavate svih preporuka u cilju povećanja kvaliteta rada.

Formulari

Karcinom mokraćne bešike – pacijenti koji prethodno nisu primali hemioterapiju
Karcinom mokraćne bešike – pacijenti koji su prethodno primali hemioterapiju
Karcinom prostate - pacijenti kod kojih je urađena bilateralna orhiektomija  
Karcinom prostate - pacijenti kod kojih je uradjena radikalna prostatektomija
Konzilijum za kalkulozu

Naučno-nastavna delatnost

Urološka klinika je referentna ustanova Srbije za urologiju i objedinjava, kao i sve klinike, zdravstvenu, prosvetnu i naučno-istraživačku delatnost. Stručni deo rada ove Klinike je oduvek negovan sa posebnom pažnjom, te je za ovakav rad Klinika dobila mnogobrojna priznanja.

Na Klinici se odvija redovna nastava za studente Medicinskog fakulteta, poslediplomska nastava iz urologije (specijalističke akademske studije iz urologije i nastava u sklopu zdravstvene specijalizacije iz urologije), a nastavnici ove Klinike drže predavanja u sklopu poslediplomske nastave  i drugih zdravstvenih specijalnosti.

Na Klinici se još od vremena Prof.dr S.Petkovića (koji je u saradnji sa naučno-istraživačkim ustanovama ove Republike i SAD-a radio veliki projekat o tumorima gornjeg urotelijuma u endemskoj nefropatiji) posvećuje velika pažnja naučno-istraživačkom radu. Nastavnici Klinike su vršili ili vrše istraživanja, kao rukovodioci ili saradnici, u sklopu deset naučno-istraživačkih projekata koje je finansirala Republička zajednica za nauku.

Urološka klinika je izdavala stručno časopis ARCHIVUM UROLOGICUM  od 1975. do 2002. godine. Mnogi naši nastavnici su članovi redakcionih odbora stručnih časopisa u inostranstvu, a nastavnici ove Klinike održali su 76 predavanja po pozivu u inostranstvu. Do danas je  26 urologa ove Klinike  odbranilo doktorsku disertaciju, a bili su mentori za ukupno 84 magistarska rada i doktorske disertacije; objavili su ukupno 4.875 stručno-naučnih radova, 3 udžbenika, 11 knjiga, 22 monografije i 56 poglavlja u knjigama drugih autora.

Najveći broj naših urologa je član Evropskog i Internacionalnog udruženja urologa.

Klinika ima dobru saradnju sa svim urološkim institucijama u Beogradu i zemlji. Saradnja sa urološkim centrima u svetu je oduvek bila dobra; počeci saradnje sa inostranstvom bila je veza ove Klinike sa bolnicom Necker u Parizu, a potom se proširivala, tako da danas saradjujemo sa gotovo svim urološkim klinikama u Evropi.

STRUČNI SASTANCI I KONGRESI KOJE JE KLINIKA ORGANIZOVALA U PERIODU 1977-2011. GODINE

Sastanak

Predsednik

Broj radova

V KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE,

01-04.06.1977.

Prof.dr Sava Petković

53

IV INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM UROLOGA,

03-05.05.1979.

Prof.dr Sava Petković

118

VII KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA JUGOSLAVIJE,

10-12.06.1982.

Prof.dr Branko Ostojić

164

IX KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE SA

INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM,

03-06.07.1986.

Prof.dr Vladimir Petronić

205

SIMPOZIJUM O STERILITETU I IMPOTENCIJI,

25.09.1987.

Doc.dr Sava Mićić

Doc.dr Drago Milutinović

22

SASTANAK UROLOGA JUGOSLAVIJE SA

MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM POVODOM ODLASKA U PENZIJU Prof.dr   V.Ilića i Prim.dr M.Tomića,

20.11.1987.

Prof.dr Vladimir Petronić

3

KURS IZ UROLOGIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM,

14-16.03.1989.

Prof.dr Vladimir Petronić

37

ESWL U TERAPIJI URINARNE I BILIJARNE KALKULOZE, SIMPOZIJUM SA

MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM,

20-22.05.1989.

Prof.dr Vladimir Petronić

14

XII KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA JUGOSLAVIJE,

09-11.09.1993.

Prof.dr Vladimir Petronić

156

XV KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA JUGOSLAVIJE,

07-09.06.2000.

Prof.dr Jovan Hadži-Đokić

206

II BALKANSKI KONGRES ANDROLOGA,

15-16.09.2000., Beograd

Prof.dr Sava Mićić

102

XVI KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE

and EAU ESU Course

24. i 25.04.2003., Beograd

Prof. dr Dejan Elaković

Prof. dr Sava Mićić

21

Škola operativne urologije,

Pirot, 23-24.05.2003.

Prof.dr S.Mićić Prof.M.Djokić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

XVII KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE

And EAU ESU Course

20-24.04.2005., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

1st South Eastern European Meeting

09-11.10.2005., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

Škola operativne urologije,

12-13.05.2006., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.M.Djokić

Dr D.Panić

5 predavanja

5 operacija

XVIII KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA SRBIJE I CRNE GORE I EAU ESU COURSE

19. i 20.04.2007., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

35

UROLOGY MEETING

07.04.2008., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

13

BELGRADE ANDROLOGY MEETING

06-08.06.2008., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

16

Prvi kliničko-patološki kurs »KARCINOM PROSTATE – PATOLOGIJA I KLINIČKI ASPEKTI«

03-04.04.2009., Beograd

Prof. dr Jovan Vasiljević

Prof. dr Cane Tulić

 

Stremljenja i novine u medicine, Medicinski fakultet Beograd, Simpozijum

"Urinarne fistule"

Prof.dr Zoran Džamić

11

Škola operativne urologije

09-10.05.2008., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.C.Tulić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

XIX KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA SRBIJE I EAU-ESU Course

23. i 24.04.2009., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

38

5th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING

09-10.10.2009., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

NEW TRENDS IN FEMALE PELVIC HEALTH

22.03.2010., Beograd

Prof. dr Cane Tulić

9

TREATMENT OF BLADDER AND PROSTATE CANCER, Kontinuirana medicinska edukacija, Medicinski fakultet

14.05.2010., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

13

Škola operativne urologije

15-16.05.2010., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.C.Tulić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

NOVI TRENDOVI U HIRURŠKOM

LEČENJU STRES INKONTINENCIJE

07-09.04.2011., Kopaonik

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

8

Stremljenja i novine u medicine, Medicinski fakultet Beograd, Simpozijum

"Infekcije urogenitalnog trakta"

Prof.dr Zoran Džamić

10

Consultation on Urethral Stricture Disease

21.10.2011., Beograd

Doc. dr Miroslav Đorđević

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

9

XX KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA SEBIJE I EAU-ESU Course

21. i 22.04.2011., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

47

 

U periodu 1979-2011. godina na Urološkoj klinici gostovala su 138 urologa iz Evrope i Amerike.