Zajedničke medicinske službe

Služba za ANESTEZIJU I REANIMACIJU

Organizaciono pripada Klinici za anesteziju i reanimaciju KCS.

 • Prof. dr Gordana Vlajković, načelnik
 • Prim. Dr Milica Stojanović - Denčić
 • Dr Anđelka Trivić

Služba za INTERNISTIČKE PREGLEDE

 • Dr sci. med. Mr. sci. med. dr Ivana Vranić, specijalista interne medicine, sub. spec. kardiologije

Stacionar

 •  I odeljenje - glaukom
 • II odeljenje - uveitisi
 • III odeljenje – traumatologija oka
 • IV odeljenje – vitroretinalna hirurgija
 • V odeljenje – oboljenja i hirurgija konjunktive i rožnjače sa očnom bankom
 • VI odeljenje – tumori oka, orbite i adneksa oka
 • Dnevna bolnica za vaskularna oboljenja i dijabetes – medikal retina
 • Odeljenje za dečiju oftalmologiju
 • Odeljenje za strabizam i ambliopiju sa poluintenzivnom negom
 • Operacioni blok
 • Služba za dnevnu hirurgiju oka
  1.  Odsek za hirurgiju katarakte
  2.  Specijalizovana ambulanta za katarakte
  3.  Odsek za male hirurške intervencije

I ODELjENjE ZA GLAUKOM
Doc. dr Marija Božić, načelnik
Kl. Ass. Dr Ivan Marjanović,
Kl. Ass. dr Vesna Marić,
Glavna sestra odeljenja: Duška Perić Mandić, viša medicinska sestra.

Pregledi se zakazuju isključivo preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS-a).

Telefon odeljenja: 011 /366 21 33

Lekari odeljenja za glaukom rade u ambulanti 11.

PRE PODNE POSLE PODNE
Ponedeljak Doc. dr Marija Božić
Utorak

Doc. dr Marija Božić

Kl. Ass. dr Vesna Marić

Sreda Kl. Ass. dr Ivan Marjanović
Četvrtak
Petak

Kl. Ass. dr Ivan Marjanović

Kl. Ass. dr Vesna Marić

II ODELjENjE ZA UVEITISE
Kl. Ass. dr Aleksandra Radosavljević, načelnik
Kl. Ass. dr Aleksandra Ilić

Glavna sestra odeljenja: Marija Trubarac, viša medicinska sestra

Pregledi se zakazuju isključivo elektronskim putem (IZIS).

Telefon odeljenja: 011/ 366 21 36

Lekari odeljenja za uveitise rade u ambulanti 4.

PRE PODNE
Ponedeljak Kl. Ass. dr Aleksandra Ilić
Utorak Kl. Ass dr Aleksandra Radosavljević
Sreda
Četvrtak Kl. Ass dr Aleksandra Radosavljević
Petak Kl. Ass. dr Aleksandra Ilić

 
III ODELjENjE ZA TRAUMATOLOGIJU OKA

Kl. Ass. Dr Igor Kovačević, načelnik
Dr Goran Damjanović
Dr Jelena Potić
Dr Mladen Bila
Glavna sestra odeljenja: Ivana Matijević, viša medicinska sestra

Pregledi se zakazuju isključivo elektronskim putem (IZIS).

Telefon odeljenja: 011/ 366 21 78

PRE PODNE
Ponedeljak Dr Jelena Potić
Utorak

Dr Goran Damjanović

Dr Mladen Bila

Sreda
Četvrtak Kl. Ass. dr Igor Kovačević
Petak Dr Goran Damjanović

IV ODELjENjE ZA VITRORETINALNU HIRURGIJU

Prof. Dr Dragan Vuković, načelnik
Prim dr Jelena Paović
Dr Sanja Petrović Pajić
Glavna sestra odeljenja: Dragica Pavković, viša medicinska sestra

Pregledi se zakazuju isključivo elektronskim putem (IZIS).

Telefon odeljenja: 011/366 21 38

PRE PODNE
Ponedeljak Prof. dr Dragan Vuković
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak Prim. dr Jelena Paović

V ODELjENjE ZA OBOLjENjA I HIRURGIJU KONjUNKTIVE I ROŽNjAČE

Prof. dr Milenko Stojković, načelnik
Doc. dr Svetlana Stanojlović,
Kl. Ass. dr Bojana Dačić Krnjaja,
Kl. Ass dr Tanja Kalezić,
Dr Jelena Kostić
Glavna sestra odeljenja: Zorica Vojinović, spec. strukovna medicinska sestra

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Telefon odeljenja: 011/366 21 49

PRE PODNE
Ponedeljak Doc. dr Svetlana Stanojlović
Utorak Kl. Ass.dr Tanja Kalezić
Sreda Kl. Ass.dr Tanja Kalezić
Četvrtak

Prof. dr Milenko Stojković;

Doc. dr Svetlana Stanojlović

Petak Kl. Ass. dr Bojana Dačić Krnjaja

VI ODELjENjE ZA TUMORE, ORBITU I ADNEKSA OKA

Prof. dr Anica Bobić Radovanović, načelnik
Prof. dr Miroslav Knežević

Dr Dejan Rašić
Glavna sestra odeljenja: Anka Todorović, viša medicinska sestra

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Telefon odeljenja: 011/ 366 21 51

AMBULANTA 10

PRE PODNE
Ponedeljak Prof. dr Anica Bobić Radovanović
Utorak
Sreda Prof. dr Anica Bobić Radovanović
Četvrtak
Petak

AMBULANTA 3

PRE PODNE
Ponedeljak Prof. dr Miroslav Knežević
Utorak
Sreda Ass. dr Dejan Rašić
Četvrtak Prof. dr Miroslav Knežević
Petak

DNEVNA BOLNICA ZA VASKULARNA OBOLjENjA I DIJABETES – MEDIKALNA RETINA

Doc. dr Dijana Risimić, načelnik
Dr Bojan Kalezić
Dr Jasmina Jakšić
Kl. Ass. dr Jelena Karadžić
Dr Miroslav Jeremić
Glavna sestra odeljenja: Jasmina Đukić Ivanović, spec. strukovna medicinska sestra.

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Telefon odeljenja: 011/ 366 21 68

Odeljenje funkcioniše po principu dnevne bolnice, odnosno pacijent se ujutro primi u bolnicu gde se uradi intervencija, a potom se istog dana pušta kući.

Lekari odeljenja za vaskularna oboljenja i dijabetes rade u ambulanti 8.

PRE PODNE
Ponedeljak Kl. Ass dr Jelena Karadžić
Dr Bojan Kalezić
Utorak

Doc. dr Dijana Risimić
Dr Miroslav Jeremić

Sreda Dr Jasmina Jakšić;
Dr Miroslav Jeremić
Četvrtak Kl. Ass dr Jelena Karadžić
Dr B. Kalezić
Petak

Doc. dr Dijana Risimić;
Dr Jasmina Jakšić

ODELjENjE ZA DEČJU OFTALMOLOGIJU

Dr Jelica Pantelić, načelnik
Dr Jelena Đurović

Glavna sestra odeljenja: Anka Videnović, viša medicinska sestra.

Na odeljenju postoji vrtić sa vaspitačicom Lidijom Vukićević.

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Telefon odeljenja: 011 366 21 53

Lekari odeljenja za dečju oftalmologiju rade u dečijoj ambulanti.

PRE PODNE
Ponedeljak Dr Jelena Đurović
Utorak Dr Jelica Pantelić
Sreda Kl. Ass. dr Vesna Marić
Četvrtak Dr Jelena Đurović
Petak Dr Jelica Pantelić

ODELjENjE ZA STRABIZAM I AMBLIOPIJU SA POLUINTENZIVNOM NEGOM

Prof. dr Branislav Stanković, načelnik
Prim. dr Svetlana Popović
Dr Nada Milić
Dr Mirjana Gaković
Glavni defektolog: Vesna Đokić

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Telefon odeljenja: 011 366 31 41

Nakon izmeštanja radne jedinice B Instituta za očne bolesti iz Višegradske ulice 22 u Pasterovu 2, Odeljenje za strabizam i ambliopiju dobilo je prostorije u zgradi Poliklinike Kliničkog centra Srbije, sprat  „–1”.

Odeljenje za hospitalizovanje bolesnika, koristi kapacitete Odeljenja za dečiju oftalmologiju.

Raspored rada lekara u ambulanti:

PRE PODNE POSLE PODNE
Ponedeljak Dr Nada Milić Prof. dr Branislav Stanković
Utorak

Prof. dr Branislav Stanković

Dr Nada Milić

Sreda

Dr Nada Milić;

Dr Mirjana Gaković

Prim. dr. Svetlana Popović
Četvrtak Prim. dr. S. Popović Dr Mirjana Gaković
Petak Dr Mirjana Gaković

Glavna sestra poluintenzivne nege: Jelena Petrović, viša medicinska sestra.

Posete nisu dozvoljene.

OPERACIONI BLOK

Kl. Ass. dr Ivan Marjanović, načelnik
Glavna sestra OP bloka: Dragana Ivić, spec.strukovna medicinska sestra

Operacioni blok ima 4 operacione sale, pet operacionih stolova sa mikroskopima raspoređenih za svaki operacioni sto.

Dnevno, na svakom operacionom stolu može da se uradi 5 - 6 operacija, što ukupno iznosi 25 - 30 operacija dnevno. Poređenja radi, 2001. Godine je urađeno 5153 operacije, a zaključno sa 1. 9. 2010. Urađeno je 4737; u 2012. godini 7081; a 2013. godine 8387.

Najčešće rađene operacije na Klinici:

 • Vitrektomije
 • Ablacije
 • Revizije povreda
 • Operacije protiv glaukoma
 • Strabološke operacije
 • Tumori
 • Suzni putevi
 • Orbita
 • Rekonstrukcije prednjeg segmenta
 • Enukleacije i evisceracije
 • Keratoplastike
 • Transplantacije limbalnih ćelija
 • Pterigijumi
 • Ektropijumi, entropijumi i ptoze

Naučno-istraživačka i nastavna delatnost

Doc. dr Milenko Stojković, šef odseka
Marija Janjić, edukator za zdravstvenu negu.

Osnovna opredeljenja u naučno-istraživačkoj delatnosti Klinike bila su u praćenju tokova savremenog razvoja oftalmologije u svetu i sopstvenog doprinosa tom razvoju. U skladu sa tim, rađeni su kako domaći naučni projekti tako i projekti u saradnji sa inostranim ustanovama (poslednji, ostvaren je u saradnji sa Očnom klinikom u Erlangenu, Nemačka). Tokom proteklih decenija, lekari Klinike za očne bolesti su pored zdravstvene delatnosti pružanja vrhunske oftalmološke zaštite bolesnicima sa teritorije čitave bivše Jugoslavije, dali veliki doprinos razvoju ove grane medicine u nas. Prateći savremene svetske trendove razvoja oftalmološke nauke poslednjih trideset godina, i kod nas su se iz opšte oftalmologije počele polako izdvajati zasebne supspecijalističke grane. Lekari Instituta su svojim stručnim i naučnim radovima, ali i učestvovanjem u organizaciji brojnih naučnih i stručnih simpozijuma i skupova na kojima su uzeli učešća mnogi poznati i priznati inostrani oftalmolozi, uveliko doprineli afirmaciji domaće oftalmologije, kako kod nas tako i u svetu. Rezultati stručnog i naučnog rada lekara Instituta vide se iu o objavljivanju velikog broja radova u domaćim, ali i stranim časopisima, kao i objavljivanju niza monografija na zavidnom stručnom i naučnom nivou. Sve to doprinelo je boljoj edukaciji domaćih oftalmoloških kadrova, kao i upoznavanju lekara iz drugih centara sa najnovijim dostignućima i stavovima u lečenju očnih oboljenja kod nas. Lekari Instituta učestvovali su u pisanju pojedinih poglavlja u više od 10 udžbenika i interdisciplinarnih monografija. U saradnji sa institutima Medicinskog fakulteta ostvarena su brojna istraživanja iz fundamentalnih oblasti oftalmologije (imunologija, embriologija, anatomija, elektronska mikroskopija, i dr.). Iz tih istraživanja proistekle su i brojne doktorske disertacije i magistarski radovi.

Klinika za očne bolesti KCS predstavlja referentnu ustanovu i vodeći edukativni centar Republike Srbije za gotovo kompletnu oftalmološku patologiju, organizaciju koja objedinjava kako zdravstvenu, tako i prosvetnu i naučno-istraživačku delatnost, dok je kontinuirana realizacija većeg broja magisterijuma i doktorata, ali i naučno-istraživačkih projekata, neprestano učvršćuje na mestu lidera domaće oftalmologije – škola sa tradicijom dugom 89 godine koja je najviše doprinela da se u našoj zemlji razviju kvalitetni oftalmološki centri i da se stvore kadrovi osposobljeni za savremenu oftalmološku službu.

Na Klinici, kao osnovnoj nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Beogradu, odvija se redovna (studenti medicine i defektologije;Klinika služi i kao nastavna baza za Defektološki fakultet), specijalistička (pored budućih oftalmologa deo svog specijalističkog staža na Institutu provode i budući: lekari opšte medicine, lekari urgentne medicine, neurolozi, psihijatri, pedijatri, lekari medicine sporta, alergolozi, imunolozi, onkolozi, defektolozi, otorinolaringolozi, farmakoinformatičari), supspecijalistička (strabologija, prednji segment, kontaktna sočiva, glaukom, uveitisi, vitroretinalna hirurgija) i specijalističke akademske studije u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i obrazovanje lekara sa drugih Univerziteta i iz drugih ustanova. Šef katedre je prof. dr Miloš Jovanović. Samo u poslednjih 55 godina, prema podacima Službe za stručno usavršavanje, kroz Institut je prošlo i položilo specijalistički ispit preko 700 mladih lekara iz zemlje i inostranstva.

Tradicionalni klinički seminari mesto su okupljanja ne samo oftalmologa i medicinskih sestara Klinike, već i Beograda i Srbije, akreditovani su i održavaju se uglavnom poslednjeg četvrtka u mesecu.  

Stručnjaci Klinike za očne bolesti (bivši i sadašnji) članovi su najznačajnijih domaćih, ali i međunarodnih asocijacija za očne bolesti, u okviru kojih, redovno, kako na domaćim tako i na međunarodnim kongresima, skupovima, sekcijama i sastancima, prezentuju u svojim radovima mišljenja i zaključke do kojih su došli baveći se kliničkim radom, kao i zanimljive slučajeve iz svakodnevnog ambulantnog rada.

Do sada je održano, sa aktivnim učestvovanjem lekara Klinike kao moderatora i referenata: 15 Kongresa oftalmologa Jugoslavije, 7 Kongresa oftalmologa Srbije, 20 Simpozijuma o stremljenjima i novinama u medicini kao i mnogi drugi kongresi, kursevi, simpozijumi, seminari i sekcije.

Značajnim naučno-stručnim potencijalom kojim raspolaže, Klinika je spremna da pruži adekvatnu pomoć i saradnju svim zainteresovanim pojedincima i institucijama, kako u naučno-istraživačkom tako i u edukativnom radu, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg lečenja pacijenata. Klinika svakako ima dovoljan broj onih koji to žele i što je podjednako važno, koji to i mogu.

Ugled koji Klinika ima u Evropi, ali i svetu, tokom svog  90-godišnjeg postojanja i rada, potvrđen je aktivnim učestvovanjem na značajnim međunarodnim kongresima, skupovima, sekcijama i sastancima, uveliko je potrošen godinama ratova, nemaštine, moralnog i svakog drugog propadanja, koje su, duboko smo uvereni, nepovratno iza nas. Unazad nekoliko godina Klinika je krupnim koracima krenula put razvoja i osavremenjavanja.

Afirmacija Klinike, kako je mi sagledavamo, jedino je moguća putem stalnog unapređivanja kako stručnih tako i organizacionih kvaliteta rada, publikovanjem radova u renomiranim časopisima, uzimanjem aktivnog učestvovanja na međunarodnim kongresima, pisanjem kvalitetnih monografija i udžbenika, neprestanim usavršavanjem lekara specijalista u inostranim ustanovama od značaja.

U cilju podizanja kvliteta zdravstvene nege i sestrinske aktivnosti usmerene su na kontuiranu edukaciju. Teme stručnih sastanaka, održavanih i na Klinici i u Kliničkom centru Srbije, održavane u organizaciji Udruženja medicinskih sestara – tehničara Srbije"Sestinstvo", su raznovrsne: Novine u sestrinskoj profesiji, delokrug rada medicinksih sestara u oftalmologiji, standardi i procedure, značaj dobre komunikacije sa bolesnicima u okviru timova i dr. Isto tako sestre sa svojim radovima učestvuju na mnogim kongresima i sipmozijumima u zemlji i inostranstvu, razmenjujući tako znanja i iskustva sa drugim medicinskim sestrama Evrope.

Polikliničko-dijagnostička služba i visoko specijalizovane ambulante

Prof. dr Miroslav Knežević, načelnik službe
Glavna sestra službe: Maja Jovanović, viša medicinska sestra.

Na Klinici postoji 12 ambulanti u kojima prema istaknutom rasporedu rade lekari određene specijalnosti. Pregledi u ambulantama se zakazuju isključivo preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS-a).


 

Ambulanta 1 – prijemno-trijažna i urgentna oftalmološka ambulanta TEL: 366-21-76

Pre podne se na svakih 7 dana u ambulanti 1 smenjuju specijalisti sa Klinike. Poslepodne i vikendom, u dane kada je Klinika hirurški dežurna (svaki radni dan sem utorka i 3 vikenda u mesecu), ambulanta 1 je urgentna oftalmološka ambulanta i  lekari rade prema određenom rasporedu istaknutom za taj mesec.

SPECIJALIZOVANI KABINETI

Kabinet za kontaktna sočiva, refrakciju oka i teleskopske naočari

Prim. dr Valentina Milovanović, mr. sci. med - šef kabineta
Dr Dragana Knežević

Medicinske sestre: Negica Milić i Gordana Milićević

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Telefon kabineta: 366-21-86

PRE PODNE POSLE PODNE
Ponedeljak Dr Dragana Knežević Prim. dr Valentina Milovanović
Utorak Prim. dr Valentina Milovanović Dr Dragana Knežević
Sreda Prim. dr Valentina Milovanović Dr Dragana Knežević
Četvrtak Dr Dragana Knežević  Prim. dr Valentina Milovanović
Petak Prim. dr Valentina Milovanović Dr Dragana Knežević

Keratometrije se rade svakim danom od 12-14 časova.
 
Svakog utorka i srede organizuju se obuke za nosioce kontaktnih sočiva kako bi im se objasnio princip postavljanja, skidanja i održavanja kontaktnih sočiva.
 
Kompjutersko određivalje vidne oštrine vrši se svakim radnim danom.


Kabinet za ULTRAZVUK

Lekari u kabinetu za ultrazvuk rade prema rasporedu:

PRE PODNE
Ponedeljak Kl ass. dr Vesna Marić
Utorak Kl. Ass dr Ivan Marjanović
Sreda Kl. Ass. dr Bojana Dačić Krnjaja
Četvrtak Kl ass. dr Aleksandra Ilić
Petak Doc. dr Marija Božić

Medicinska sestra: Milanka Trkulja

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.  
Telefon kabineta:011 366-21-71

Kabinet za KOMPJUTERIZOVANU PERIMETRIJU – VIDNO POLJE (KVP)

Medicinske sestre:  Zora Đokić, Radica Biljić, Jasmina Maksimović i Irena Petrović.

Kabinet radi u 2 smene.Telefon kabineta: 011/ 366–25–82 i 011/366-22-71,

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

KABINET ZA HRT (HEIDELBERG RETINALNU TOMOGRAFIJU)

Medicinske sestre: Snežana Milovanović i Dragana Čukić Matović

Kabinet radi u 2 smene. Telefon kabineta: 011/ 366–21-89.

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Kabinet za pahmetriju (CCT)

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Telefon: 011/ 366-25-79.

KABINET ZA OCT

Lekari u kabinetu za OCT rade prema rasporedu:

PRE PODNE
Ponedeljak Dr Bojan Kalezić
Kl ass. dr Jelena Karadžić
Utorak Doc. dr Dijana Risimić
Dr Miroslav Jeremić
Sreda

Dr Jasmina Jakšić
Dr Miroslav Jeremić

Četvrtak Dr Bojan Kalezić
Kl ass. dr Jelena Karadžić
Petak

Doc. dr Dijana Risimić
Dr Jasmina Jakšić

Za zakazivanje intervencije potrebno je da se prvo izvrši pregled u ambulanti 8  i ukoliko specijalista koji je pregledao pacijenta smatra potrebnim, zakazuje pregled.

 


   
Kabinet za  YAG-LASER TERAPIJU

Lekari u kabinetu za YAG-LASER rade prema rasporedu:

PRE PODNE
Ponedeljak

Prof. dr Dragan Vuković

Prof. dr Milenko Stojković

Doc. dr Marija Božić

Utorak

Kl ass. dr Vesna Marić

Kl ass. dr Tanja Kalezić

Sreda

Doc. dr Svetlana Stanojlović

Kl.Ass. dr Ivan Marjanović

Dr Aleksandar Gaković

Četvrtak
Petak

Sestra: Zorica Lazić, spec.strukovna medicinska sestra

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Pacijent prvo sa uputom od nadležnog oftalmologa dolazi na Kliniku i biva pregledan od strane specijaliste u ambulanti 1 za sekundarnu kataraktu ili ambulanti 11 za glaukom. Ukoliko se potvrdi da postoji opravdan razlog za lasersku intervenciju pacijent, sa izveštajem specijaliste sa Klinike, zakazuje intervenciju u Kabinetu za YAG laser tom prilikom dobija termin kada će mu intervencija biti urađena.

Telefon kabineta: 366-21-39.

Kabinet za  LFC TERAPIJU

Lekari u kabinetu za LFC rade prema rasporedu:

PRE PODNE POSLE PODNE
Ponedeljak Dr Jasmina Jakšić Doc. dr Dijana Risimić
Utorak Kl. Ass. dr Jelena Karadžić
Sreda Dr Bojan Kalezić
Četvrtak

Dr Miroslav Jeremić
Kl. Ass. dr Igor Kovačević
Dr Goran Damjanović
Dr Jelena Potić
Dr Mladen Bila

 
Petak

Dr Goran Damjanović

Sestra: Maja Jovanović, spec.strukovna medicinska sestra

Pregledi se zakazuju isključivo preko IZIS-a.

Pacijent prvo sa uputom od nadležnog oftalmologa dolazi na Kliniku i biva pregledan od strane specijaliste. Ukoliko se potvrdi da postoji opravdan razlog za laser zakazuje se intervencija u Kabinetu za LFC i tom prilikom dobija termin kada će mu intervencija biti urađena.

Laboratorije

LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU

U našoj zemlji, organizovani rad na polju oftalmopatologije vezan je za Oftalmopatološku laboratoriju Klinike za očne bolesti u Beogradu, i ime prof. dr Olge Litričin.

Oftalmopatološka laboratorija osnovana je 1951. godine u zgradi radne jedinice B, u Višegradskoj ulici broj 22.

Dr Dejan M. Rašić, načelnik