Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 2302 od 26.02.2018. godine, a skladu sa Zaklјučkom 51 Broj 112-11613/2017 od 28.11.2017. godine i Zaklјučkom 51 broj 112-859/2018 od 30.01.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

 

32 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom i to:

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za neurohirurgiju
 • 2 farmaceutska tehničara sa srednjom stručnom spremom za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za pulmologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za hematologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za urgentnu hirurgiju Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za urgentnu internu medicinu Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za kardiologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar pedijatrijskog smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za očne bolesti
 • 1 medicinska sestra/tehničar pedijatrijskog smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za dermatovenerologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za ORL i MFH
 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za kardiohirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Pejsmejker centar
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Centar za radiologiju i MR
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma – za Centar za endokrinu hirurgiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara ginekološko-akušerskog smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državlјanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin