Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za tehničke radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13488 od 02.10.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

TEHNIČKE RADNIKE - 20 IZVRŠILACA

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom

I SPREMAČ - 13 izvršilaca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi: Završena osnovna škola.

II SERVIRKE – 2 izvršioca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

Uslovi: Završena osnovna škola.

III RADNIK U GARDEROBI – 1 izvršilac na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

Uslovi: Završena osnovna škola.

IV KROJAČ – 1 izvršilac na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

Uslovi: II stepen stručne spreme, osnovna škola.

V POMOĆNI RADNIK – 3 izvršiocana određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Klinički centar Srbije.

Uslovi: Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin