Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 18143 od 31.12.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

 

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA

I za Kliniku za urologiju

 • 2 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju - Prvu hiruršku

 • 2 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Centar za endokrinu hirurgiju u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto doktora medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA:

I Za Kliniku za digestivnu hirurgiju - Prvu hiruršku

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Prijemno-trijažnoj službi u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar-instrumentar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u OP bloku sa Centralnom sterilizacijom

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije 3 Klinike za urgentnu hirurgiju

III za Kliniku za hematologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Ambulanti za hematološke intervencije

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa višom sručnom spremom:

 • Najmanje VI stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera, položen stručni ispit

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 18 IZVRŠILACA:

I Za Kliniku za digestivnu hirurgiju - Prvu hiruršku

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad na XI Odeljenju za intenzivnu negu, terapiju i reanimaciju

II za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Službi ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije u Urgentnom centru

III za Centar za radiologiju i MR

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Angio sali
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odseku interventne radiologije

IV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije 1 Klinike za urgentnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju za urgentnu neurologiju Klinike za urgentnu internu medicinu

VI za Kliniku za kardiologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Službi urgentne kardiologije UC
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Odeljenju za kliničko ispitivanje i lečenje arterijske hipertenzije i njenih komplikacija

VII za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

VIII za Kliniku za hematologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

TEHNIČKI RADNICI SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 30 IZVRŠILACA:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 20 spremača na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 10 servirki na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi:

Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata, moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin