Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9535 od 07.07.2020. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA

I Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Postkoronarnoj jedinici I Službe za urgentnu kardiologiju Klinike za urgentnu internu medicinu

II Za Kliniku za kardiologiju

 • 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju za aritmologiju i kliničku kardiologiju

III Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Urgentnim službama i reanimaciji

Uslovi: za doktore medicine VII-1 stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit, za lekare specijaliste VII-2stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera, položen stručni ispit i položen specijalistički ispit

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA

I Za Centar za radiologiju i MR

 • 1 viši/strukovni radiološki tehničar na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju polikliničke radiologije, odsek za klasičnu radiologiju

II Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 viša/strukovna medicinska sestraopšti smer na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju anesteziologije i reanimatologije Klinike za ORL i MFH

III Za Kliniku za hematologiju

 • 1 viša/strukovna medicinska sestraopšti smer na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju za transplataciju koštane srži Klinike za hematologiju

IV Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 viša/strukovna medicinska sestraopšti smer na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne neonatolne nege

Uslovi: V Istepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 13 IZVRŠIOCA:

I Za Klinku za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije III Klinike za urgentnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u I Odeljenju za hepato-bilio-pankreatičnu hirurgiju

II Za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u neurohirurškoj ambulanti u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju neurotraumatologije u Urgentnom centru

III Za Kliniku za nefrologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u hemodijalizi Kabineta za kućnu hemodijalizu

IV Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju intenzivnog lečenja u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
 • 1 medicinska sestra/tehničar anestetičar sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju anesteziologije i reanimatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo

V Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar instrumentar sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u OP bloku Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

VI Za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određenovreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju operacionog bloka
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremomna određenovreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u intenzivnoj nezi nivoa 3 u Odeljenju intenzivne nege

VII Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremomna određenovreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju za endokrinološku laboratorijsku dijagnostiku

VIII Za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određenovreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za rad u intenzivnoj nezi nivoa 3 u Odeljenju intenzivne nege B

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overena fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu (za lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin