Konkurs za prijem u radni odnosna neodređeno vreme za jednog zdravstvenog radnika

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br.9797 od 13.07.2020. godine, a u skladu sa i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 broj: 112-12863/2019 od 20.12.2019. godineKomisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM - 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma – Centar za endokrinu hirurgiju

  • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

  • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overene fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu,ukoliko kandidat ima radni staž
  • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za radna mestasu utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici koji budu izabran po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin