Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9036 od 04.06.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM –   201 IZVRŠIOCA:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 20 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 12 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 15 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 laboratorijska tehničara na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odseku za pretransfuziona testiranja i hemovigilancu
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odseku za terapijske aferezne procedure

IV za Kliniku za gastroenterohepatologiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 10 ginekološko - akušerskih sestara na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 5 pedijatrijskih sestara na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 VI za Kliniku za kardiologiju

 • 8 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za urologiju

 • 10 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Centar za hematologiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 laboratorijski tehničar na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za nefrologiju

 • 12 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XII za Služba za patologiju, patohistologiju i medicinsku citologiju

 • 5 laboratorijska tehničara na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku za očne bolesti

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVI za Kliniku za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 laboratorijska tehničara na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVII za Kliniku za opekotine,plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVIII za Kliniku za endokrinu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIX za Centar za medicinsku biohemiju

 • 5 laboratorijskih tehničara na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XX za Kliniku za psihijatriju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXI za Kliniku za pulmologiju

 • 7 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXII za Centar za radiologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXIII za Kliniku za neurohirurgiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u OP sali

XXIV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 8 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXV za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXVI za Kliniku za ORL i MFH

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXVII za Kliniku za neurologiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXVIII za Centar za polikliničku delatnost-Poliklinika

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXIX za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXX za Kliniku za digestivnu hirurgiju

 • 10 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme odgovarajućeg smera i položen odgovarajući stručni ispit;

 • 1 laboratorijski tehničar u transfuziologiji na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Kabinetu za transfuziologiju

Uslovi: srednje obrazovanje, položen odgovarajući stručni ispit i položen specijalistički ispit za rad u Službi za transfuziju krvi

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima),
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom kandidat konkuriše,
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • overenu fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda,
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu za rad u Službi za transfuziju krvi (za kandidate koji konkurišu za Kliniku za digestivnu hirurgiju)
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo),
 • uverenje o državlјanstvu.

 

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitet klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Kandidati, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin