12.02.2020.

JN A67/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 26.03.2020.

JN A69/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Stago

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.03.2020.


JN A70/2020 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena priloga 6 - 19.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.03.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.

JN A74/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.

JN A75/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.