26.03.2020.

JN T134/2020 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T140/2020 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A161/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparat miniVidas proizvođača BIOMERIEUX

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A165/2020 Javna nabavka Sistem mehaničke stimulacije rada srca
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda