Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.874 od 23.01.2017. godine, a u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-11219/2016-1 od 24.11.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i probnim radom od 3 meseca i to:

1 IZVRŠILAC – VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR za Centar za nuklearnu medicinu

3 IZVRŠIOCA – VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR za Centar za radiologiju i MR

Uslovi:
VI stepen stručne spreme, završena medicinska škola odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

7 IZVRŠILACA - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg smera)
• 2 medicinske sestre/tehničara, srednje stručne spreme, za Kliniku za kardiologiju
• 1 medicinska sestra/tehničar, srednje stručne spreme, za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
• 1 medicinska sestra/tehničar, srednje stručne spreme, za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju
• 1 pedijatrijska sestra/tehničar, srednje stručne spreme, za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
• 1 medicinska sestra/tehničar, srednje stručne spreme, za Kliniku za neurohirurgiju
• 1 medicinska sestra/tehničar, srednje stručne spreme, za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

Uslovi:
IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole (za kandidate koji
konkurišu sa srednjom školom)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati su u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji su izabrani na ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (tamo gde je to zakonom predviđeno) i overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovrajuću komoru zdravstvenih radnika ili saradnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin