Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 5118 od 6.04.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-1733/2017 od 27.02.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),


KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

8 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i to:
- 6 viših radioloških tehničara za Centar za radiologiju i MR
- 1 višeg dijetetičara – nutricionistu za Službu za epidemiologiju i higijenu ishrane
- 1 viši farmaceutski tehničar za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

19 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i to:
- 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
- 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
- 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
- 2 ginekološko-akušerske sestre za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera za Centar za radiologiju i MR
- 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Centar za nuklearnu medicinu
- 1 pedijatrijsku sestru/tehničara za Kliniku za očne bolesti
- 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
- 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za kardiologiju
- 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
- 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Centar za polikliničku delatnost – Polikliniku
- 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera za Kliniku za neurohirurgiju
- 1 tehničar na sterilizaciji infektivnog otpada autoklaviranjem za Službu za epidemiologiju i higijenu ishrane

Uslovi:
IV odnosno VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati su u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V. D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin