Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9022 od 03.07.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:


DOKTORE MEDICINE/ LEKARE SPECIJALISTE ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE – 3 IZVRŠIOCA

I za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
- 1 doktor medicine/specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
- 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za pulmologiju
- 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (za lekare specijaliste), položen stručni ispit.Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare
specijaliste)
• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
• uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika.

Rok za podnošenje prijava je 15 radnih dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin