Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br.11030 od 22.08.2017.godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

LEKARE SPECIJALISTE – 2 IZVRŠIOCA

I za Centar za anesteziju i reanimatologiju

 • 2 lekara specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka

Uslovi: Završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit, položen stručni ispit

DIPLOMIRANOG FARMACEUTA – 1 IZVRŠILAC

I za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 diplomiranog farmaceuta, na određeno vreme u trajanju do tri meseca

Uslovi: Završen Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE SA V i VI STEPENOM STRUČNE SPREME – 10 IZVRŠILACA

I za Centar za radiologiju i MR

 • 4 viša radiološka tehničara(VI stepen stručne spreme)na određeno vreme u trajanju do trimeseca

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 2 medicinske sestre/tehničarasa višom stručnom spremom (VI stepen stručne spreme) zbog zamene privremeno odsutog zaposlenog, do njegovog povratka

III za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničarasa višom stručnom spremom (VI stepen stručne spreme) zbog zamene privremeno odsutog zaposlenog, do njegovog povratka

IV za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

 • 1 medicinska sestra/tehničar sa V stepenom stručne spreme, zbog zamene privremeno odsutog zaposlenog, do njegovog povratka - za Kabinet perfuziju organa i spasavanje krvi

V za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 • 1 farmaceutski tehničar sa višim stepenom stručne spreme (VI stepen stručne spreme) zbog zamene privremeno odsutog zaposlenog, do njegovog povratka

Uslovi: VI, odnosno V stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 82 IZVRŠIOCA

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju:

 • 5 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vremeu trajanju do tri meseca

II za za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 5 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

III za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 3 medicinske sestare/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

IV za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca
 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca – za Odelјenje transplantacija

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 3 ginekološko-akušerske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme u trajanju do tri meseca
 • 2 medicinske sestre/tehničarasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do trimeseca

VI za Kliniku za očne bolesti

 • 2 medicinske sestre/tehničarasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

VII za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

VIII za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničarasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

IX za Kliniku za ORL

 • 2 medicinske sestre/tehničarasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

X za Kliniku za pulmologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničarasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XI za Kliniku za neurohirurgiju

 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XII za Kliniku za urologiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XIII za Kliniku za nefrologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničarasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XIV za Kliniku za hematologiju

 • 3 medicinske sestare/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XVI za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 3 medicinske sestare/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XVII za Kliniku za kardiologiju

 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca
 • 2 medicinske sestre/tehničarasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca – za Službu urgentne kardiologije

XVIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XIX za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 medicinsku sestaru/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XX za Službu za patohistologiju

 • 1 laboratorijskog tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XXI za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 3 medicinske sestare/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XXII za Kliniku za neurologiju

 • 4 medicinske sestare/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XXIII za Kliniku za psihijatriju

 • 1 medicinsku sestaru/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

XXIV za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 3 medicinske sestare/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

MAGACIONER – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme u trajanju do tri meseca

Uslovi: III stepen stručne spreme, završena srednja škola.

SPREMAČI – 20 IZVRŠILACA na određeno vreme u trajanju do tri meseca

SERVIRKE – 6 IZVRŠILACA na određeno vreme u trajanju do tri meseca

KROJAČ – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme u trajanju do tri meseca

MANIPULANT (radnik na utovaru, istovaru i pakovanju lekova) – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme u trajanju do tri meseca

Uslovi: Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate sa najmanje srednjom stručnom spremom)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državlјanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin