Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme do tri meseca za tri dokotra medicine

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 03.07.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, 04.07.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i 06.07.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12235 od 25.08.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme sa u trajanju do 3 meseca za radna mesta za 3 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine izabrani su sledeći kandidati, i to:

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

  • dr Aleksandar Mitrović, doktor medicine

za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

  • dr Milica Stoilјković, doktor medicinena specijalizaciji iz interne medicine

za Kliniku za pulmologiju

  • dr Ana Samardžić, doktor medicinena specijalizaciji iz interne medicine

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin