Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno za lekare, sistem inženjera, spremače i transportne radnike

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017 .godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, 10.10.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i dana 12.10.2017. godine i na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14312 od 17.11.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca, i to:

za radna mesta 9 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. dr Milica Karadžić Kočica, doktor medicine
 2. dr Velјko Terzić, doktor medicine
 3. dr Nataša Marjanović, doktor medicine
 4. dr Ivana Marković, doktor medicine
 5. dr Aleksandra Suvajdžić, doktor medicine.

za Centar za radiologiju i MR

 1. dr Nikola Čolić, doktor medicine
 2. dr Smilјana Kocić Joksić, doktor medicine.

Za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. dr Nikola Pješčić, doktor medicine

za radno mesto jednog sistem inženjera za Službu za tehničke i druge poslove izabran sledeći kandidat:

 1. Vladimir Gavrić, dipl. inženjer informacionih tehnologija

za radna mesta 5 nemedicinskih pomoćnih i tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar prima se:

 1. Marija Markićević, spremač
 2. Želјko Pantić, radnik za prenos pacijenata
 3. Lazar Petrović, radnik za prenos pacijenata

za Kliniku za kardiologiju:

 1. Miroslava Garović, spremač
 2. Petar Nikolić, transportni radnik

Za jedno radno mesto doktora medicine ili lekara specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju nije načinjen izbor, a novi konkurs biće raspisan u narednom periodu u skladu sa pozitivnim propisima.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin