Konkurs za prijem u radni odnos zdravstvenih radnika na neodređeno vreme za potrebe Klinike za neurohirugiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 9265 od27.07.2018. godine,a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00723/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaklјučku 51 Broj 112-6160/2018 od 28.06.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za neurohirurgiju

 • 3 doktora medicine/lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine

Uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine

 

ZDRAVSTVENI SARADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC:

I za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 diplomirani fizičar

Uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen odgovarajući fakultet i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM - 2 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 radiološka tehničara sa višom stručnom spremom

Uslovi:

VI stepen stručne spreme, završena medicinska škola odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

IV stepen stručne sprememedicinske škole odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu,kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državlјanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin