Konkurs za prijem zdravstvenih i tehničkih radnika na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 9263 od 27.07.2018. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00597/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaklјučku 51 Broj 112-4955/2018 od 31.05.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 lekar specijalista infektologije

II za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 doktora medicine / specijaliste odgovarajuće grane medicine za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

III za Kliniku za ginekologiju i akušerstva

 • 1 lekar specijalista interne medicine

Uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit a za lekare specijaliste , položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 45 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara pedijatrijskog smera sa srednjom stručnom spremom
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

II za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 ginekološko-akušerske sestre srednjom stručnom spremom
 • 1 medicinska sestra/tehničar pedijatrijskog smera sa srednjom stručnom spremom
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

III za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IV za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 4 medicinske sestre/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

V za Kliniku za pulmologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VI za Kliniku za nefrologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VII za Kliniku za hematologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VIII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IX za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

X za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XI za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XII za Kliniku za kardiologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 7 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XV za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XVI za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XVII Klinika za psihijatriju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XVIII Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIX Klinika za očne bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XX Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XXI Centar za medicinsku biohemiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

XXII Služba za patohistologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

IV stepen stručne sprememedicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

    

TEHNIČKI RADNIK SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA:

 • 3 spremača za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državlјanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin