Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za 3 viša radiološka tehničara i 4 medicinske sestre

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11855 od 03.10.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme, i to:

 

I ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA

  • 3 radiološka tehničara sa višom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju od 3 meseca za Centar za radiologiju i MR;

Uslovi za radno mesto radiološkog tehničara sa višom stručnom spremom:

  • Najmanje VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

 

II ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA

  • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju od 3 meseca za Kliniku za neurohirurgiju;

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

  • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof. dr Milika Ašanin