Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 13806 od16.11.2018. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS 112-01-1095/2018-02 od 03.10.2018.godine o Zaključku 51 Broj 112-9085/2018 od 26.09.2018. godine, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018. godine o Zaključku 51 broj 112-7259/2018 od 27.07.2018. i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-979/2018-02 od 3.10.2018 o Zaključku 51 br 112-8075/2018 od 28.08.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 14 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 2 lekara specijaliste urgentne medicine za potrebe Prijemno trijažne službe Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

III za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 2 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

IV Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

V za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku kliniku

 • 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

VI za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

VII za Kliniku za pulmologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

VIII za Služba za patohistologiju

 • 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

IX za Pejsmejker centar

 • 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

X za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

XI za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 2 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine

Uslovi:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine

DIPLOMIRANOG FARMACEUTA – 2 IZVRŠIOCA

I za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 • 2 diplomirana farmaceuta

Uslovi za radno mesto diplomiranog farmaceuta:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit.

 

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA    

I Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • 3 fizioterapeutska tehničara sa višom stručnom spremom

Uslovi: najmanje VI stepen stručne spreme odgovarajućeg smera, položen stručni ispit

 

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 47 IZVRŠILACA:

I Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom
 • 2 ginekološko - akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

III za Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IV Klinika za psihijatriju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

V za Kliniku za pulmologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VI za Kliniku za nefrologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VII za Kliniku za hematologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VIII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IX za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

X za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XI za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XII za Kliniku za kardiologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIII za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XV za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XVI za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XVII Centar za polikliničku delatnost - Poliklinika

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XVIII Centar za medicinsku biohemiju

 • 2 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom

XIX za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XX za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

  

NEMEDICINSKE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC:

I Za Službu za pravne poslove

 • 1 samostalni stručni saradnik

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme

 

TEHNIČKE RADNIKE SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA:

 • 5 spremača za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin